Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gehouden in de Westerkerk te Utrecht, 25 Dec. 1938, 's morgens

Tekst: Lucas 2 vs.1,4,6. Gelezens Lucas 2 vs.1-12. Gezongen; Ps. 98 vs. 2.

Gez. 3 vs. 1,2. Geen tusschenzang Ps, 150 vs. 1.

™-i °? ^eizersallee te Rome komen, zien we daar keizers

wier glorie het was de heele wereld te beschrijven. Bij Colosseum-

der^euwen WZóóln Rom?.staat afgebeeld in de loop

aer eeuwen. Zoo - voor Christus, zoo - in de tijd van Christus

mi w-iïS £li:breidinS> zóó - ingeschrompeld, zóó - weer opbloei nu. Hier denken we aan Lucas 2: daar is een keizer Daario

aaSenmfla1-h4t me:tsr'°el< ai® de heele wereld meten wil. Maar in de

wel? aï DavidSte?,,^e HSrtS?°9J ■Spa?t' seeft God het meetsnoer •Hoi i Y terug. Het geloof naait een streep doo-^ al dQ ta—

onir 6n VarT4- wereld. God heeft een ander meetsnoer geleed dat

verkiezine in°de ËÊf » Uer be^ijve£ gaaf nalr'de

erKiezmg in de boeken Gods. Over het pad der wereldhi otn^ &

gaan we vandaag zien de werken Gods.' wereldhistorie

ïhema: j||. meetsnoer van keizer Augustus overwonnen door dat yart

2e' H«ï üofïSn0er Van Favid overwonnen door Augustus. tt° 5 ï meetsnoer van Augustus overwonnen door David.

' den^ levenden^od? ^ Augustus overwonnen door

1: Strijd in de wereld over het meetsnoer zien we in Lucaq p

beeld (He/word? ge^et®n' J?at meetsnoerbeeld is een bijbelsch Ps 60 ïnn Seha^Jeerd en ter sprake gebracht in Ps. 16,

uitroepen iaat' h°°ï de mensch' die..sich tot God laat, hanteert het meetsnoer. Als Italië nu weer

S lSoaslrisehë?eS?°ere?* daï hunkert daarin dezelfde mensch. ƒ 1S ^et keizer Augustus. Toen het leven rijpte in de

uit vanVAueustus' di"2n er h6*1 dosma' een vast en bindend besluit, WPT,olf,Augu;stus, dien verheven geweldenaar, dat men de eeheele

£°ï beschrijven. Ziedaar de mensch, die als God gerS

ren gelden niet Zr. Td kJn 5jleen maar zwerven. Zijn meetsnoemeer Rome heeft ze m handen. Rome heeft er

een?'vor^ttl meetfnoeren heeft Rome uit andere handen weggesla-

d?enkt2t X+ S?8V® vernederd» slagveld na slagveld is ge-

■ bloed vai? eigen onderdanen. Onder al die riiken was Rppds ia11 ^6' fen °P de kaart, van een zekeren David

rllds in^de°tempel" R°T W&S Aet' Het keizerlSeeM^am

xeeas in ae tempel, de antichrist op de troon: het heugde noa-

ge®?!1?, van Rome's S°d in de tempel van'Is?aë?lGol Sefd Zoo was er mee^ph was gevoeld als een poging van den anti-christ. 5iikhe-if. h ? er en al die smarten waren uitgekreund in die werkeS®* meetsnoer van David in handen van Rome's keiier Ito

2&r°Lkf1Z*r? JulSt in de dase° van Luoas 2 k™t naasï hei 5uit van vs. 1 een ander besluit: hij moet genoemd worden: de

) T.o.z. van de formuleering van dit thema, nml. of deze als zoodanig oor ^rof. S. is gegeven, kan geen zekerheid worden verstrekt. Deze noot geldt niet de volgende themata.

Sluiten