Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gehouden in de Tuindorpkerk te Tekst: Lucas 2 vs. 7 a.

Utrecht, 25 Dec. 1937, 's morgens. Openbaring 12 vs. 5a»

Gezongen: Ps. 150 vs. 1.

Gez. 3 vs. 1,4. Ps. 98 vs. 2. Ps. 98 vs. 4.

We mogen wederom Kerstfeest vieren. Maar daarbij mogen we wel dadelijk bidden, om niet te worden geleid in verzoeking, met name in 1937. Want er is gr00te verzoeking tot ons gekomen, nml. om de wereld te bekijken door een paar namen rondom ons: Japan, China, Spanje enz., ellende, ontevredenheid. Het is in de wereld niet best vandaag. Het Kerstfeest heeft kwade kansen. Er zijn er, die_ zeggen: "gelukkig nog Kerstfeest". Maar die het zoo zegt, ziet ' alles verkeerd. Ge moet zeggen: "Kerstfeest is het nu en daarom al die misère". Het kind heeft vuur op de aarde geworpen en daarom is nu alles be-roerd. Door het geloof zeggen we nu: "Gij komt om te richten".

"Leid ons niet in verzoeking, God van het feest". Nooit mogen we in de omstandigheden zien het feest, maar het licht moet vallen op de omstandigheden. En om dat nu te laten geschieden,

zien we van 2 kanten denzelfden Zoon. In onze tekst: 2 x en zij baarde.' De geborene is dezelfde, de ééne keer van de begane grond gezien, de andere keer onder de groote boog van Gods heelal: zon, maan en sterren. De smart van de moeder is wereldsmart. Dat kind komt niet in doeken alleen, maar hoeden met een ijzeren scepter ook. Het stalletje verdwijnt in Openbaring.

Wie het zoo ziet, ziet zuiver en blijft uit de verzoeking. Niet de tijd verklaart de eeuwigheid, nog niet eens de eeuwigheid de tijd, maar de God van eeuwigheid en tijd verklaart beide.'

Thema: De geboorte van den Christus Gods en Zijn komst in deze wereld: —

le. Zijn afkomst.

2e. Zijn opkomst.

3e. Zijn toekomst.

ad. 1: Op 2 manieren wordt ons de geboorte van den Christus verhaald:

le. uit de maagd Maria en 2e. uit de vrouw uit Op. 12.

„ "■^n zy baarde": d.i. een onderwerp en een gezegde. Dat

baren" is gelijk, want het gaat ever hetzelfde feit. Maar die moeder is een ander. Of liever, het is dezelfde moeder, maar onder ander aspect. In Lucas 2 : Maria, onderworpen aan den keizer Augustus. Die Maria: een arme en verdwaalde, die daar verdwijnt onder de menigte. Zij is "onderwerp" in Lucas 2.

In Op. 12 schijnt het net andersom. Deze moeder staat boven de zee der volkeren, waar de onrust is (zie Op. 13). Maria uit Lucas 2 is een waterstofje uit die zee, in Op. 12 is de vrouw bekleed met zon, maan en sterren: hemelkoningin. De hee.le kosmos leeft met haar mee, de gansche wereld leeft mee.'

Dat brengt de vraag, of Luc. 2 en Op. 12 hetzelfde wel verhalen. Is compinatie mogelijk van die armoede en dat wereldgeweld? Is het misschien these en anti-these? Is het tegenstelling? Of is

Sluiten