Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het combinatie?

Ja, zegt de Geest, die de schriften schrijft» Het gaat over dezelfde geboorte en moeder. Op. 12 vult aan: Maria blijft inderdaad staan als moeder, maar gezien als lid van het groote kerkgeheel; de vrouw, die hier baart, is de kerk van elke eeuw.

Elk boek heeft een eigen manier van vertellen en beschrijven. Het een heeft de manier van de plattegrond, het ander de manier van de vogelvlucht, loop door een straatje, en dan loopt ge volgens Luc. 2, De Dom steekt er boven uit. De voorbijgangers ziin menschen van vleesch an bloed. Wie in een steegje loopt, heeft het plein niet in de gaten. Loop op de begane grond en het is allemaal : menschenstijl e

Maar de andere manier is; de vliegmachine. Ze vliegt hoog boven Utrecht. De Dom is een pijp, het kanaal: een streepje, de menschen; speldeknoppen„ Niets is er veranderd, maar nu ziet ge Utrecht in vogelvlucht. Alles wordt nu gezien in verband met het groote. Het verband der dingen is geopend. Dit is Op. 12,

In Luc. 2 is Maria er één, Jozef ook? Augustus ook. Haar smart is de smart van het kind, haar zwakheid is de Zijne. Maar zoomin een schuurtje op zichzelf kan staan, zoomin Maria en Jozef en Augustus, God neemt Johannes bij de haren en haalt hem in de hoogte, om in vogelvlucht te zien.. Keizers vallen weg, Maria wordt opgenomen in groot verband. Deze maagd levert niet de stof voor een aparte^roman, maar is lid van de heilige, algemeene kerk van Ciiristus, Die kerk is de vrouw van Op. 12. Deze vrouw heeft meer kroost. Deze vrouw wordt nu niet geteeke.-.d als Eva en Maria, maar alle moeders^van de kerk en alle bloed van de kerk zijn nu vereemgd in het ééne beeld der vrouw, om wie de heele kosmos zich beweegt. Deze kerk was er reeds in Gen, 3S is uitgebreid in de lijn van het vrouwenzaad, is volgroeid in Op. 12,

In Gen. 3 is ook de slang. Als de vrouw in pijn is om te baren is daar de slang. Het is wachten bij alle geboorten van het Oude "Verbond (Darid,, enz.). Dat is alles advent. Het gaat bij al die geboorten om die Eéne. Het vrouwenzaad komt al meer te staan t.o. het slangenzaad. De vrouw; baart. De slang; vertrapt. De slang heeft een massa leven verwoest, Mozes buiten Kanaan gehouden, Davids troon verwoest, Jozef en Maria straatarm gemaakt. Al die verwoestingen nu waren niets anders dan afwachting van de verwoesting var dat ééne kind. Zoo wordt de ballingschap, Roode Zee enz, gezien^als een staan van den draak voor de vrouw, niet om te^verteren iets of iemand van de kerk, maar om be verslinden die Eéne. Het Oude Verbond is altijd advent van Christus.

Zoo is daar geen strijd tusschen Luc. 2 en Op. 12. Er is ook geen strijd tusschen het kijken van Uw kleinen jongen in de winkelruit en Uw kijken uit de vliegmachine. Het laatste is aanvuliing.

In Op. 12 is het profeteeren door al de eeuwen heen. In Luc. 2: Maria, en de romantiek van het Kerstfeest. In Op. 12s de kerk en daarin Maria, lid van die kerk!

Als Maria lijdt, dan doet de Heere de kerk lijden» Want, zooals Maria dit kind verwachter., moet niet door cooperatie van den mensch, maar door het wonder van den Geest, zoo is alles wonder geweest in Op. 12.

Heere God$ Gij kunt alles maken en breken. Deze geboorte is

Sluiten