Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gehouden in de Oosterkerk te Tekst: Lucas 2 vs. 27 a*

Utrecht, 26 Deo. 1937. 's morgens. Gelezens Lucas 2 vs. 21-39.

Gezongen: Ps. 4-9 vs. 1„

Ps. 27 vs. 3 en 7. Ps. 39 vs. 5 en 6. Gez. 4 vs, 1.

Het .is een feit, dat we op Kerstfeest heel graag spreken over de schande en vernedering van vader David. Als Maria en Jozef in Bethlehem komen, zien we David in de armoede. Afgehouwen tronk, dat ie het huis van David. Nu is correctie van deze gedachte over de armoede van Davids huis niet noodig, Maar wel uitbreiding. Wanneer David arm gemaakt wordt naar het vleesch, dan is het meer den. zijn koningsheerlijkheid, wat verloren gaat. Alles van David is weg; zijn kroon, wetenschap en psalmdichtkunst. ïn de dagen van Christus krioelt het in Jeruzalem van geleerde menschen, maar met 1 wijst naar de kribbe.... De V/ijzen komen uit het Oosten, Baoylon. En ze moeten dadelijk terug. Ze hebben geen college kunnen geven over hun bevinding.

Ook Davids psalmkunst is we go Kroon en troon had hij, niaar ook luit en lied. Gaven van het scheppingsleven, opbloei van wat God in de mensch lei, van huis uit. Nu komt daar de oude Simeon aanstrompelen, een psalmdichter bij de gratie Gods. Maar wat zit er nu in van de glorie van Davids luit? Opgepoetstwordt die luit niet. Die man weet: deze psalm is mijn ondergang naar het vleesch. Hij heeft maar één gedachte meer: den Zaligmaker zien en dan moet ik sterven. Den Zaligmaker zien met het vleeschelijk oog door het geestelijk oog: dan kan ik sterven gaan.

Davids bundel is ineengekrompen tot 2 strophen met 1 motief: Uw zaligheid. Maar tegelijk blijkt de Zoon van David alles naar den geest. De kroon van David komt geestelijk terug in den Zoon.

De wetenschap van David komt geestelijk terug in Christus' profetie.

De luit van David komt geestelijk terug in de zangen van vrijheid door de profetie. De kerk zingt door Hem. Haar lied blijft tot op de dag van Zijn verschijning, al neemt men haar de luit af. David moest arm worden in alles, opdat alle rijkdom in Christus zou zijn»

Het zoeken van den laatsten psalmdichter naar de vervulling van alle psalmen:"

le. Het feit van dit zoeken.

2e. De oorzaak van dit zoeken.

3e. De plaats van dit zoeken.

ad. 1: 'En hij kwam", d,ie het feit. Hier komt iemand op een plaats, waar iemand, van wien alle psalmen gesproken hebben, zich laat zien, Christus. De psalmen behooren tot de profetie. Want al mogen de psalmen in de le plaats spreken van dingen, in de tijd van den dichter zelf, toch is de psalmbundel op Christus gericht, (Ps. 16, 132. 110). Israels profetie zoekt altijd den Messias en ook de nietprofetie doet zulks. Ze vindt in Christus pas haar zin.

Als Maria nu met haar kind de tempel intrekt, dan komt de Heer van de tempel in Zijn tempel om een volk te maken en om de tempel

Sluiten