Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer naar de natuur en cultuur. Maar eerst, alle vleeschelijkheid weg» Daarom: de laatste psalmdichter geen dansende jongeling,

maar een oude man.' Als al Davids kunstmateriaal vergaan is, dan kan God de laatste psalm uit die schorre keel halen gaanl

En dan wordt zijn kaars gedoofd. "Grafgedachten, Simeon."' Het kerkhof paadje gaat hij op, maar God haalt er de laatste psalm uit yan het Oud Verhond. Van al de psalmisten, van vrouwen geboren, is geen grooter dan de oude Simeon. Maar de minste in het rijk der hemelen is meer dan hij.

Abraham verlangde naar de dag van Christus en wel zag hij met verheuging, maar hij, noch David hebben dit kind in de armen ge— nad» Deze psalmist heeft het begroet. Maar de minste vandaag hier in de kerk, die waarlijk gelooven kan, die nooit een versje gemaakt heelt; die geen literatuur kent, de armste, de simpelste, is meer dan Simeon. Die zag net het vleesch de oogen van Christus. Ik zie .t-iem vandaag uit het Woord. Ik sta in het Nieuw Verbond, Het is Zondag. Hier is een preek, het ambt, 2e advent. De minste is meer dan deze collega van den Dooper. Gelooft gij dat? Dar kt gij God voor de uitkleeding van de-, laatsten psalmdichter? Ziet ge hem zoo En gelooft gij dan niet om zijns woords wil, maar om Gods wil, dat God vandaag grooter dingen doet hier in de kerk dan toen in de tempel?

Toen: de aanvang der vervulling, wij:de vervuldheid. Er is gave PaaschgezondheidJ Wie het geloof heeft en de gangen des Heeren ziec van Oud naar Nieuw Verbond, van Simeon naar Johannes in een kerkerhol en naar Golgotha enz., naar deze kerkdienst, die zegt de gang der eeuwen ook in de psalmodie. Hij, die op God vertrouwt, zingt Ps. 39 vs. 5 en als hij het kind klein ziet en God ziet werken, Ps. 39 vs. 6.

ad. 2: de oorzaak: "door den Geest".

. s keizer is met zijn geweld in Lukas 2 de souverein en .aria is niets. Als kunstbeoefenaar is Simeon ook niets. Keizer JMero hteft op de laatste dag van zijn leven gezegd: "een groot kunstenaar gaat in mij verloren". De menschen hebben hem toegeOubeld: "een stem Gods, niet eens menschen".

^ Nero, dat brok canaille, dien men "God" noemt, krijgt diploma s. Maar Simeon staat daar zonder glorie, een gebarsten trompet, de eene hand op eigen doodsbaar.

Wie is het, die nu ons de tegenstelling laat zien? De oorzaak van dit zoeken is: de Heilige Geest.' "Door den Geest". Daarom kon en wilde Simeon groeten zijn eigen doodsaanzegger. Alleen de Geest £an_verbanden leggen tusschen psalm en inhoud. Die Geest van hristus was er reeds in de psalmen 1 - 150. Daarom kon alleen aie Geest aimeon drijven naar de tempel voor de laatste psalm, bimeon Hioet de deur uit en hij moet staan, waar die arme vrouw stapte Als hij gegaan was door fantasie of eigen aandrift, dan ware deze psalm een lasterstuk geworden en dan was het christendom gebouwd op de hypothese van een dwaas. Maar neen, alles wordt geplaatst op de scherpe snede van het heilige Woord Gods. Nu heeft al-es zin, door openbaring.' Ik kan niet uitvinden, of het de geest is met een kleine g. of de Geest met de groote G., die Simeon aandrijft, 'k Heb geen bewijs, dat God bestaat, ook niet, aat Simeon door den Geest aangedreven is. Gods eigen werk is nooit te bewijzen. Als het dat wel was, zou het ophouden Gods werk

Sluiten