Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zijn, Daarom;; die groote G. is vandaag geloofsinhoud] Het is vandaag geloofsstuk, ik kan niets bewijzen,, Door het geloof versta ik, dat de Heilige Schrift de kerk leidt en haar°handel tot plaats, waar het kind is.

Simeon moet 3 dingen doen;

ie. inluiden het einde van alle psalmodie.

2e„ inluiden het einde van alle Oud Verbond.

3e. inluiden zijn eigen einde.' Zijn ontslagbrief ligt nu klaar. Nu I kan ui] zingen gaan. Die man is een bewijs, dat de dood doortocht is naar het eeuwige leven. Waar Christus zoo gekend wordt, daar fl

J.10 ü O

m^eten we oppassen, dat we de datum hier niet afkrabben. Hij kreeg een openbaring. ?t Was nog Oud* Verbond. Dat kindie had nog geen redevoering gesproken. Hier, bij de overgang komt de Geest, me„ een aparte inspraak. Maar ik heb het Woord. Daaraan

s<?5?nden* Zeker, nog nu spreekt de Heilige Geest en nog alt.,jd -eidt de Heilige Schrift naar het Kind. Door het Kind ziin we ook kinderen Gods. Maar de manier is andersl

vi , '2imeo? is gedreven als" de laatste dichter: dat is arm. Het Klopue met ai.le^aicntors. Het was geen fantasie. Maar ik kriie geen bijzondere inspraken meer. Ik moet vragen, of mijn ervaring klopt me, he>, volle Woord van God» Daarom hoeft geen mensch te wachten op aparte inspraken, Maar wel is er: openbaring. Zoo krijgen we door het geloofs feest.' Alleen door het Woord te eelocven, door het na te zeggen,

^ He^ kind moeten we zien op cnze datum. Het kind is nu man in der heerlijkheid, De Geest ii'Tén, bij Simeon en bij ons.

beleeft de Geesteseenheid in de harmonie der psalmen. Wij

hïï Sr nlü 5e o£elt' dat d® ervarinS der gemeente klopt op

van 5° i" Sïr^s kan die dit gelooft, zingen de psalm I

toegezegd?"enz°.» Heer>^ üw fal8cht? naar het Woord, hem I

wnrill dwaSiap£S- :in ?e temPel"> dus niet in een particuliere woning. Want Christus komt; verschijnen onder de wet. De le zoon

temPel dienst doen. Door een betaling, symbolisch dooa. een offergave, werd elke oudste zoon losgekocht.

5aria koopt haar zoon los. Feitelijk is voor dit kind niet te ïo? JfV ?as* 13 :ieer van de temPöl» Alles is voor Hem, Hij ffïLfw- PS fsven al Z13n gerechtigheid, Maar, wijl Hij zondaar ffÜH 5 werd» daarom moet Hij de tempel in. Voor Hem wordt geofth f^ mas,a;) st^s offeren naar de wet. ffij is onze tempel. nffPT^LnoïPej" Va^ Slmoon is dus voor Simeon de plaats, waar de °ÏÏ2^dlPs£.-naa? de ondergang neigt. Dit kind zal het offer uitputten m uijn eigen bloed. Daarom komt Simeon vóór het offer.

^oo wijst de laatste psalm niet naar een binnenkamer, naar een conferentie, maar naar het huis Gods met zijn wetsbepaling, r^ heden feest weren wil, ga de tempel in door den Geest.

jia ft rT Simeon is ontwricht door die laatste psalm zelf.

Als het kindje binnenkomt, kraken de muren.' Wij hebben onze tem-

H f00!1^ als.,temPel geoordeeld wordt, (maar wel haar zonDe lauwerkrans voor Simeon is vergeten, wii mogen Het nïXS?° Van sohaduwdienst zingen uit Gods groote rijkdom.

SVer e sonde, die tempelgang verstoot.'

laat Gij, Heere, op Uw tijd Uw dienstknecht gaan in vrede".

Sluiten