Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

we de regel volgen: bitter in de "buik* is zoet in de mond. Ons kruis op ons nemen, trouw zijn, in wat de Heere aanwijst» Het geloof kan dan alleen de zegen zien.

Zijt gij bereid die weg te gaan? Het was vernedering voor Maria, toen Jezus zei: "Mijn moeder is iedereen, die de wil doet des Vaders". Gij kunt Jezus' moeder zijn door Uw zwaard door de ziel te krijgen. Blijven staan voor de waarheid Gods,' d.i„ ons zwaard. Die zwaarddrager heet: moeder, broeder en zuster van den Heere Jezus.

Zwakke vat, zeg niet: de last is mij te zwaar. Zult ge God critiseeren? God verkiest! Begin Hem op Zijn Woord te gelooven. Dan kunt ge dragen.1

Als Maria begint de 41ste dag van het moederschap en doorgaat tot Golgotha daarna, dan is zij gesterkt door dit woord: Zoete zegen.' Nu is zij verheerlijkt, niet op een extra eereplaats, maar door de aanbidding, die zij deed aan haar Zoon. Tot die aonbidding roept ons het Kerstfeest-, Zalig is hij, die aan de weg van de speerwond niet geergerd wordt en als het zwaard gaat dreigen. Zoo staat het met den kruisdrager. Het zwaard moet ik nemen en het kruis. Neemt gij het zwaard? Bloeiend meisje? Sterke jongeling? Maria gaat ons voor en wij doen het door Hem, door Hem alleen, om 't eeuwig welbehagen. Dan wordt het allemaal lof,- dan "'vervult het lied, gewijd aan 's Heeren lof, hun keel; hun hand aanvaardt, een scherp tweesnijdend zwaardJ" (Ps. 149 vs. 3).

Sluiten