Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sommigen fantaseeren over die Wijzen uit het Oosten, Ze waren geleerd, met mystieke inslag, de geheimtaal van de natuur konden ze lezen. Zie je wei: het heidendom kan zien» Het hart van de mensch kan zoo ook verlangen naar het eeuwige licht,

De natuur is genoegzaam om de weg te "banen van de voorbereiding naar Bethlehem toe. Het; natuurlicht is voorportaal, nml. voor aankomelingen, Het bijbeliicht is voor de ingewijden, in de tempel.

Maar de Schrift spreekt anders. Het Woerd Gods in de natuur deed het. De natuur heeft geen voorbereidende genadediensten te doen. Het natuurlijk licht, zegt de bijbel, is er wel, maar de mensch haat zoo het licht, dat hij ook dit lampje ten onder houdt. De verdorven mensch verderft zich aan alle licht. Paulus zegt ook; het oog heeft niet gezien, het oor heeft niet gehoord, het hart heeft niet uitgedacht. Ook het oog der Wijzen niet. Neen, roem niet de resten van het natuurlijk licht, maar de resten van het bijbellicht, Aantal der Wijzen, namen der Wijzen, scholenkennis der Wijzen weet ik niet.t>Eén ding weet ik: het land, waar ze vandaan lrwamen, is van Daniël geweest!

In hoofdstuk 1 teekent Mattheus in de ballingschap de ondergang van David, maar diezelfde ballingschap, zoo zegt hij, maakt David naar den geest weer groot. Het geldt van. David als koning, (hoofdst.. 1), maar ook van hem als profeet (hoofdst. 2),

Daniël,..die profeet, ging ook in boeien, de koningszoon, door Babels magiërs overvleugeld. Het Woord van God onder Israël werd vernietigd door het mes van Fabel. Maar juist Daniël krijgt gezichten, profetieën, wereldvisioenen over den Zoon des mensch^n. Deze Daniël aanschouwt de wereldrijken, Babel, Meden en Perzen, Rome, het rijk van Jezus Christus: de steeni Ér is geen profeet misschien, die meer het wereldlijke doet zien van Christus dan Daniël.

God slaakt straks zijn boeien, hij wordt president van het magierscollege. Het Jodenbloed heeft toen getriumfeerd door Israéls Geest over het heldenbloed. Een zoon van Abraham, voorzitter van het college der Oostersche Wijzen, Er was geen licht der natuur, maar Danie'l zei.' "Menschen, daar staat geschreven". Hij sprak van het groote licht, dat komen zou. Zoo heeft Babel geen vlammetje van natuurlicht, maar het licht van boven, voor de natuur, in de natuur, niet uit de natuur,

Toen de Heilige Geest opereerde in dezen Daniël, toen heeft God reeds adventsfeest gehouden in Babel. Matt. 2 is vrucht van de ballingschap. Maar, wat met het licht der natuur gebeurt, gebeurt ook met het licht van de bijbel. Toen Daniël stierfA doofde dat licht. De zonde kwam tot kracht. Het geloof van Daniël liet woorden na, maar het bijgeloof van het Oosten lei er stof overheen. De Wijzen van vandaag zijn gekomen door dat bijgeloof. Meer hadden ze niet. Hun was gebleven de traditie van den koning van het Westland, die zou rijk maken en een poosje lijden. Het blinkende daarvan droomen ze, De doodsnood weten ze niet. Het kruislicht was bezoedeld. Den koning van het Westen wachten ze. Ze zoeken der-hemel af naar een teeken.

En ziehier nu de groote genade Gods. Het zand der wereld bedolf de zalen van Daniël, maar na zooveel eeuwen komt de koning. God^ trekt de lijn van het Oosten naar het Westen, De Heere laat Daniël van de hemel uit vruchten zien. God strooit door alle sterren heens een teeken, dat trekt in de taal der Wijzen, binnen het

Sluiten