Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den naam haars mans in eere houdt, dien zij zelve draagt, zoo kennen wij geen hooger en heerlijker naam dan dien van Christenen, van Gemeente des Heeren. Zien wij op tot den Heiland, dien wij met alle afdeelingen der christenheid vereenigd belijden, dan spreken wij met den profeet: Heer, Uwen Naam alléén zij eere. Andere heeren, behalve Gij, hadden over ons geheerscht, maar door U alléén gedenken wij Uws Naams! Doch de lagere, menschelijke naam, dien wij zoo even noemden, heeft niettemin voor ons zijn zeer groote en* dierbare beteekenis. Laat er ons over nadenken. Ik bepaal u bij twee hoofdgedachten. Eerst herinneren wij ons, naar het onderricht der historie, wat de naam «Protestant» beteekent. Ten andere overwegen wij, welke roeping die naam Ör Üch sluit voor ons, die hem dragen. Voor beide deze hoofdgedachten zal het Schriftwoord dat wij vooropstelden, ons leiding en licht kunnen geven.

Protestant — wat beteekent die naam?

Door de Apostelen Petrus en Johannes had de Heer een wonder gedaan voorvvdé' óogen desganschen volks. Ook Israels Sanhedrin moest bij zijn beraadslagen erkennen: «dat er een bekend teeken door hen is geschied, is openbaar aan ailen die te Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen.» In hun verlegenheid en weerzin bedachten zij nu dit redmiddel 'ctóé'}zHj den Apostelen bevalen, nu althans niet verder te gaan, de zaak te laten zoo als zij was: niet meer tot eenig 'itiensth in dezen Naam te spreken. Hiertegen nu protesteeren Petrus en Johannes. Neen, zeggen *zij, wij kunnen niet laten, te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Wij kunnen niet, non possumus. Dit wijzen op den drang huns harten, in eigen ervaring gegrond, noemen zij Gode gehoorzamen. Namelijk niet een of andere persoonlijke drang

Sluiten