Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om welke bet Hoofd der Gemeente, Wiens de Heilige Geest is, in Zijn Hoogepriesterlijk gebed bij den Vader gepleit heeft.

II.

Welke roeping sluit dan nu die naam «Protestant» voor onze dagen in ? Andwoord: die roeping is: «om des vredes wil een strijd met hetzelfde zwaard des Geestes, hetwelk de Apostelen in ons tekstwoord toonen te voeren.

En wel gij, deel der Gemeente dat in bijzonderen zin den naam van het Protestantsche voert, gij hebt allereerst dat zwaard tegen uw eigen zonde te richten. Er is over u een smartelijke, schandelijke lamheid. Een lamheid met hartstochtelijkheid gepaard, want kranke eenzijdigheden die rechts en links ven de ware kracht afwijken, zijn door inwendige noodzaakli;kheid met elkander verbonden.

Die lamheid volgt voor een deel uit de verwapring onzer dagen, die naar Gods rechtvaardige oordeelen, om de zonden der vaderen en de onze, voor het oog der meesten het rechte doel der geestelijke bewegingen bedekt houdt. Wie ook nu nog alles blijft meten naar den maatstaf die onder vroegere toestanden recht en onrecht bepaalde, hij heeft klaarheid van doel, van begeerte, van programma, en, evenredig daaraan, ook kracht. Namelijk indien hij gelooft aan zijn eigen stelsel. De meesten derzulken echter gelooven eigenlijk niet: daarom hebben zij groote, welgemeende woorden van klacht en verwijt, en roepen steeds om maatregelen en daden, maar inderdaad zijn zij krachteloos: want, nog eens, ze meenen wel te gelooven, maar werkelijk gelooven zij aan hun eigen stelsel niet. Enkelen staan aan hun zijde die werkelijk gelooven; eerwaardige handhavers van heilige overleveringen: groote, tragische figuren. Hun werk zal blijven, want niets dat

Sluiten