Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarlijk uit den geloove is, mist zijn zegen. Hun werk zal bleven, doch in een anderen vorm dan welken zij voorstaan.

Wij echter, die erkennen dat in het gewoel des strgds velerlei stof ons oog benevelt, wij zijn sedert lang met lamheid geslagen. Die lamheid is, wij herhalen het, voor een deel een naar historische noodzaaklijkheid over ons komend en welverdiend oordeel Gods.'^oor een ander deel echter is die lamheid veel onmiddelijker, reehtstreèkscher, onverandwoordelijkér onze schuld. Is het eerste, zoo even bedoelde, bestanddeel onzer schande 'eén vóór ons ontstaan en van buiten over ons gekomen (ofschoon te gemakhjk en gedachteloos door ons aanvaard) erfgoed, het tweede bestanddeel is onze persoonlijke, dadelijke schuld. En dit is, o Protestantsche gemeente! ons gebrek aan dat heilige « w ij kunnen niet laten» hetwelk wij' hier Petrus en Johannes hooren uitspreken. Een gebrek aan het vuur, den onweerstaanbaar doordringenden gloed der eigen geloofservaring, die betuigen doet: wij kunnen, uit gehoorzaamheid aan God, niet laten te spreken van 't geen wij gehoord en gezien hebben. Gij' ergert u Over het Roomsche « non possumus » en scheldt het een dekmantel van halsstarrige domheid. O, eer gij ii 'dit onderwindt, verbeter zelf eerst dit woord, ontdoe het van de Roomsche bevriezing, gebruik het in den heiligen zin der apostelen en martelaren.

Apostelen en martelaren'rDe apostelen ziet gij in het tekstwoord : de martelaren droeg voormaals ook de ze welbeminde Vaderlandsche grond ! Ja, die heilige drang bezielde onze vaderen , en maakt de geschiedenis hunner worstelingen, bij al haar Vlekken die wij niet ontveinzen , Godverheerlijkend en als een psalm zoo schoon. Nu juist vóór drie eeuwen, in 1569, Ontving de stadhouder des vreemden Konings , wiens met het bloed van duizenden bevlekte naam hier niet behoeft vermeld te worden y een met juweelen versierd zwaard ten geschenke van hët Hoofd der Roomsche Christenheid, omdat hij zich in het uitroeien der ketters zoo kloek betoonde , en op-

Sluiten