Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij daarin tot nieuwe felheid zou worden aangespoord. Ook onze Vaderen hebben, tot het uiterste getergd, eindelijk het zwaard getrokken voor hun dierbaarste belangen. Een waarlijk niet met edelgesteenten gesierd, neen een ruw en niet zelden wild rondom zich zwaaiend zwaard! En toch, ja, om den diepsten kern der beweegreden die dat zwaard uit de scheede joeg, mogen w\j het vergelijken met dat geestelijk zwaard hetwelk wij hier de apostelen zien gebruiken. Want voorwaar, in oprechtheid konden die vaderen betuigen wat in het beroemde, waarlijk Christelijke volkslied den grondlegger onzer vrijheid wordt in den mond gelegd:

Voor God wil ik belijden ' En Zijner groote macht, Dat ik tot geener tijden , Den Koning heb veracht.

en nu volgt, als in letterlij ke overbrenging van het apostolische woord dat vóór ons ligt:

Dan datik God den Heers

Der hoogste majesteit Heb moeten obediëeren

In der gerechtigheid I

Ja, wij weten wel dat staatkundige en maatschappelijke beweegredenen in het spel waren. Juist dit is ide schoonheid dezer heerlijke geschiedenis, dat deze twee zoo innig verbonden waren, dat men de godsdienst wilde ook om der maatschaplijke vrijheid wil, gelijk de maatschaplijke vrijheid om der godsdienst wil. En daarom doet de dichter dienzelfden grondlegger onzer Vaderlandsche vrijheid inderdaad uitnaam des ganschen volks, althans uit naam zijner wezenlijke kern betuigen:

Voor Godes Woord geprezen

Heb ik vrij, onversaagd , Als een held zonder vreezen

Mijn edel bloed gewaagd!

Sluiten