Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijn edel bloed! 0 dat edel bloed, adel ij ke hofstad! dat edel bloed, van waarachtige geestdrift voor het hoogste en heiligste bruisend, het ontbreekt ons te veel! Neen , verre zij van ons het roemen op zondige mensch en , het verbloemen hunner feilen en zonden, het bouwen en sieren van de graven onzer vaderen ! Maar toch, o laat ons met buiging des hoofds en des harten, met brandende tranen ons schamen over onze flauwheid. Laai ons voor God, ieder voor zijn aandeel, onze schuld belijden1 en dan, opgerezen, weder grijpen ■ naar het oude zwaard, het zwaard des Geestes, om te strijden den goeden strijd des geloofs. Het zwaard des Geestes, Gods Woord! Dat, dat moet zijn loop hebben,in de school,in de Kerk, in het huisgezin, overall Dan zal de ware vrijheid terugkomen, niet de valsche die men heden ten dage bedoelt, de vrijheid van zich onbelemmerd en door niets heiligs gebonden te bewegen, gelijk ook de Bedouïn het vermag in de Sahara-woestijn, maar de vrijheid die ééniglijk in gebondenheid aan Gods Woord ontstaat en bestaat!

Of zou dit doel onbereikbaar zjjn ? Is onze nationale, onze gemeentelijke val te diep om nog wederoprichting te kunnen hopen? Voorzeker neen. Ook éi»;ia een nawerkende zegen van der Vaderen geloof, dat er nog veel, zeer veel Christelijks in ons midden onder het puin dat onze bewegingen opwoeien, begraven ngt. Nog baat bij ons beroep op het Volksgeweten. Nog is de tijd bij ons niet voorbij, dat het Christelijk geloof zich als de ware. vervulling van eens volks en der menschheid bestemming, als de waarachtige humaniteit kan doen gelden. Nog is het niet te laat om met de Apostelen in ons tekstwoord tot de macht die tegen ons over staat te spreken: oordeelt gij zelf, of hetrecht isvoor God, wat wij, doen! Zekerlijk, even als wij een paar bladzijden verder in de geschiedenis der Apostelen van geesseling, straks van bloedige vervolging en uitwerping lezen , zoo weten wij uit het profetisch Woord dat de afval, dien wij in zoo schrikwekkende.

Sluiten