Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hét zwaard. Namelijk het oorlogszwaard; want het breede slagzwaard der ook over het aardsche leven van Gods wege beschikkende gerechtigheid wordt gaandeweg der Overheid ontwrongen om, tot veelheid van dolken en priemen versmeed, over te gaan in de handen van nu niet meer de hoogste straf duchtende roovers en moordenaars die gansche familiën slachten. Een tijd waarin men in de wetenschap het waarachtige'licht, den levenden God, niet wil, om het eigen oordeel ten troon te heffen. Waarin men een «onafhankelijke zedeleer» wil, afgescheiden van den éénigen bodem waarop zij waarlijk vrij en onafhanklijk wezen kan, de vrijmakende gemeenschap des Zoons.

Nu toon het op alle deze terreinen aan de wereld, gij gemeente des levenden Gods! dat Zijn Woord en uw geweten zijn één geworden. Laat dat' Woord, als de éénigeware levensmacht, over u heerschen. Dan zal, als gij uw heerlijke waarheidsbanier ook op het groote veld onzer maatschappelijke bewegingen ontplooit, als gij getuigt van de vleeschwording des Woords, van de verzoening door het bloed des kruises, van de wedergeboorte uit water en Geest, van de oude eeuwige en eeuwig-nieuwe waarheid der getuigenis Gods, — dan Zal er nog plaats voor u zijn in vele naar vrede zoekende, naar waarheid dorstende harten van de kinderen dezer eeuw. Dan zal uw vriendelijk, ernstig woord: oordeelt gij zelf in uw geweten, of dit niet recht is voor God? nog stil en luide beaamd worden door velen.

Want er is een onnavolgbare klank der waarheid, aan het geweten van elk mensch, ook des wederpartij der s, bekend. Voor de waarheid te getuigen, schijnt gemakkelijk in onze dagen, omdat «ieder zijn godsdienstige meeningen met volkomen vrijheid belijdt.» O ja, omdat men ze voor meeningen houdt, die immers alle, ook de buitensporigste, een onschadelijk bestaan in hoofd en verbeelding der onnoozelen kunnen hebben! Maar inderdaad is het zeer

Sluiten