Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moei el ijk, voor de waarheid te getuigen tegenover een geslacht dat dóór en dóór, naar den geest onzer dagen, van het tegendeel overtuigd is. In de gereede beslistheid, den overmoed waarmee wij de waarheid, die in Christus is, zien verwerpen; in het kwalijk verborgen ongeduld of wel de honende genadigheid waarmee onze getuigenis wordt aangehoord niet als iets wat men met ernst in kwestie stelt, maar als een feit waarmee men, tot schande onzer hedendaagsche beschaving, nog rekenen moet zoolang het duren zal: in dit alles ligt een diepe afkeer, een zeer ver gevorderde afwending van het Evangelie der behoudenis. Kwalijk neemt men meer aan dat een verstandig mensch, die leeft in het licht dezer eeuw , nog zoo achterlijk zou kunnen zijn om deze dingen oprecht te gelooven. Allicht onderstelt men bijoogmerken; en veracht dan heimelijk of openbaar hem dien men ze toeschrijft. Welnu, dat is een harde maar toch een schoone strijd. Hier geldt het, met meer dan menschelijke, ja met goddelijke kracht te strijden. Hier helpt niets anders dan dat gij waarachtig leeft in den Heiligen Geest, die u de geestelijke dingen, de hoogere wereld welke men ontkent, dagelijks te zien en te ervaren geeft. Hier baat hetniet, datgij aankomt met klemmende betoogen om «het bovennatuurlijke» te bewijzen; indien uwe persoon, nw leven-zelf, niet dat bovennatuurlijke te zien, te tasten geeft. Dit geslacht, waarin wij lieven, hecht bovenal aan ervaring. Ach, dat het zijn «ervaring» dieper grondde; dat het'waarachtiger de geestelijke werkelijkheid van ijdelen schijn leerde onderscheiden: dat hét vollen ernst maakte met dit zijn eigen beginsel, en dus leerde erkennen, dat tot werkelijk-grondige ervaring niet slechts noodig is een uitgebreid veld van onderzoek en verstandelijke rangschikking der voorwerpen daarin, maar vóór alle dingen een gereinigd oog en een in Gods gemeenschap vóór het zien der hoogste werkelijkheid ontvanklijk geworden binnenste. Maar om het even: men wil ervaring en men heeft recht

Sluiten