Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarin. Nu kom dan gij die voor Christus wilt getuigen. Verdedig uw geloof en toon wetenschaplijk aan dat het geen machtspreuken Z(jn die gjjibe$jjdt,:,tnaar dat integendeel slechts machtspreuk is, wat men tegen u aanvoert. Bewijs dat uw geloof de rechte, éénig ware bevrediging is der veelomvattende eischen die ome tijd doet hooren. Toon aan dat de levensbodem waarop gij staat, het eenig toevluchtsoord is voor de deugden der humaniteit, der alzijdige ontwikkeling, der vrijheid des geestes, der voor niets terugdeinzende grondigheid van onderzoek — kortom voor al die vereischten der waarujk-menscbelijke volkomenheid» in naam van welke een verdoolde tijdgeest juist «neent, t e g e n u te moeten opkomen. Dat alles is goed en noodig. Maar het zal toch vruchteloos, het zal niets zijn indien het niet gedragen, bezield wordt van die ervaring, wier kracht zich te Jeruzalem tegenover het Sanhedrin bij de Apostelen van Jezus openbaarde: de ervaring wier leuze is en blijft?,, kunnen niet, zoo waarachtig wij leven en ademen, wij kunnen niet laten Gode te gehoorzamen: wij kunnen niet laten, te spreken van hetgeen wij gehoord en gezien hebben.

Dan zal nog,,menigeen, die heimelijk zucht onder de overlevering des ongeloofs welke hem gevangen houdt, zijn hart verruimd voelen om uw getuigenis te beamen en tot vrijheid en waarheid te komen.

Dan moge de heerlijkheid van het Evangelie, dat wij dom Gods genade belijden, zich juist in onze donkere dagen te midden der ongunst van al wat in de wereld beschaafd,; ontwikkeld, geestelijk-machtig hes», in de onweerstaanbaar trekkende kracht der liefde openbaren. Veler harten zullen nog smelten als zij in de diepte van het binnenste gevoelen dat het ons niet om toejuiching, eer of partijbelang, maar om het eeuwig heil des tegenstanders te doen is: dat wij niet het zijne, maar hem zei ven zoeken.

Dan moge ook de macht des tweespalts, der kerkgemeen-

Sluiten