Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT.

Ondanks alle vertoogen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, blijft de ellendige toestand der slaven in de Nederhvndsche West-Indische Bezittingen steeds voortduren en de zoo vurig gewenschte emancipatie dier ongelukkigen blijft uitgesteld.

«Misschien zal alles niet zoo spoedig gaan als wenschelijk is," heeft onze tegenwoordige Minister van Koloniën in het begin dezer maand in de Tweede Kamer gezegd. — «Hij heeft de overwegingen van zijnen voorganger voortgezet en met den Gouverneur van Suriname eene correspondentie op dit punt geopend," dus nieuw uitstel, zoodat misschien de geheele zaak weder op de lange baan geschoven wordt. — «Men zal kunnen overgaan," zegt de Minister, «tot verbetering van het lot der slaven," — en dat kunnen, wij ontveinzen het niet, heeft ons op nieuw verontrust, ah ook des Ministers gezegde: sdat hem het rapport der Staats-Commissie van groot nut geweest is, bij de nadere onderzoekingen die hij heeft ingesteld." — Daar nu ons oordeel over dat eenzijdig rapport niet gunstig is, en om de in deze beschouwing

Sluiten