Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaar te stellen, want wat zou hij kunnen lezen, 't welk hem geeri wenk althans geeft van het onregt dat men hem aandoet'? AUe wetenschap verschaft bewijzen tegen de slavernij; met ieder onderwerp zoude er licht komen, om hem zijne onvervreemdbare en geschondene regten te open* baren. Be bloote oefening van zijn verstand zoude hem het bewustzijn geven, dat hij tot iets anders is geschapen dan om slaaf te zijn. Wij rigten dit ons geschrijf niet tot hem, en wij stemmen het zijnen meester volkomen toe, dat het noodzakelijk is hem in duisternis te houden. En welk sterker bewijs kan er nu gevonden worden tegen de slavernij? — Zij dwingt den eigenaar om stelselmatig den geest van den slaaf te verlagen; om strijd te voeren tegen het menscheUjke verstand, en die volmaking tegen te werken, welke het einddoel is van den Schepper. «Wee

hem, die den sleutel der kennis wegneemt!" Het ligchaam dooden is eene groote misdaad. Be ziel kunnen wij niet dooden; maar wij kunnen haar in eenen doodslaap wikkelen. — Bat doen alle slavenhouders, dat doen wij die de slavernij in onze Overzeesche Bezittingen blijven handhaven en laten voortduren. Mi zoude dit eene geringe misdaad zijn in het oog van haren Maker?

Nog eens, wij spreken niet tot de slaven, doch wij hebben met de uitgaaf dezer brochure alleen ten doel, om bij de regering en geheel het Nederlandsche volk, de zaak betreffende de slaven, beter te doen kennen en daardoor een meer algemeen belang in hen te doen stellen, mogten daartoe deze weinige bladzijden iets kunnen bijdragen, en

Sluiten