Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de mijnen te ontginnen en de akkers te bebouwen. De inboorlingen, de zwakke roodhuiden, die men ten onregte Indianen noemde, werden onder de planters en beambten verdeeld, maar voor den hun opgelegden arbeid te zwak, stierven die ongelukkigen in massa onder het zware, hun opgelegde juk.

De menschlievende fray baetholomeo de las casas, geboren te Sevilië, in Spanje in 1474, vergezelde met zijn' vader den moedigen columbus op zijne reis ter ontdekking der nieuwe wereld. In zijn vaderland teruggekeerd, werd hij Dominikaner monnik, en vertrok toen wederom als zendeling naar Amerika, om de inboorlingen tot het Christendom te bekeeren en hen zooveel mogelijk tegen de wreede mishandelingen der Spanjaarden te beschermen. Zijne pogingen droegen weinig vrucht: maar de brave man volhardde daarom niet\ temin in zijn' loffelijken ijver; ten behoeve der ongelukkige Amerikanen deed hij verscheidene reizen naar Spanje en bewoog earel V tot het geven van bevel om de inboorlingen menschelijker te behandelen en hunne onderdrukkers ten strengste te straffen; maar hetzelve bleef onuitgevoerd. Tevens gaf sepulveda , kanonnik van Salamanca, een geschrift in het licht, waarin hij beweerde, dat het volgens de kerkelijke wetten eene pligt was diegenen te verdelgen, die weigerden het Katholieke geloof aan te nemen. Dit gruweischrift werd veel vaardiger gehoorzaamd dan karels bevelen om menschelijk te handelen. Vruchteloos verbood deze het drukken van hetzelve; het kwam weldra te Rome in het licht en werd door de monniken in Spanje verspreid; even vruchteloos schreef de edele las casas in naam der menschheid er tegen: de verdelging der ongeloovige Amerikanen was nu gewettigd en geheiligd. Men rekende dat er in 10 jaren 15,000,000 omkwamen.

Sluiten