Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens den geschiedschrijver heeeéba zou las oasas den Spanjaarden het aankoopen van negers aangeraden hebben, om deze als slaven de inboorlingen van Amerika in het arbeiden te laten vervangen. In lateren tijd heeft men dezen regtschapen apostel der menschheid van de beschuldiging, dat hij den slavenhandel zou hebben ingevoerd, op overtuigende gronden van de onmogelijkheid daarvan, vrijgepleit, en niemand gelooft er een oogenblik meer aan.

In mongomeby's Poetical works leest men in eene noot op zijn gedicht: the West-Indies:

«Las oasas is beschuldigd geworden de voorstander, zoo niet de oorspronkelijke ontwerper te zijn van den slavenhandel naar de West-Indiën." De abt gbégoibe gaf eenige jaren geleden eene verdediging in het licht van dien grooten en goeden man tegen de vernederende beschuldiging die men hem aanwreef. De volgende hewijzen die de abt onder anderen aanvoert zijn wel de aandacht waardig:

«De slavenhandel tusschen Afrika en West-Indië, hegon, volgens herbéea zeiven, die de eerste en inderdaad eenige beschuldiger van las oasas is, negentien jaar vóór den tijd, dat deze het plan zou ontworpen hebben. Heeeéba (wiens woorden andere schrijvers als autoriteit geacht hebben), voert geen enkel hewijs aan om zijne verzekering te staven, dat las casas den invoer van negers ih Hispaniola aanbeval. De beschuldiging zelve geschiedde eerst vijf en dertig jaar na den dood van las casas. Alle schrijvers, die voor of gelijk met heeeéba geleefd hebben, zwijgen er over, ofschoon velen van hen tot de erkende vijanden van las casas behoorden. Hebbéea's geloofwaardigheid op andere punten wordt zeer betwist, en hij openbaart hevige

Sluiten