Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dere hulpmiddelen, zoo als om den Castiliarienin WestIndië gevestigd eene lading Negers te verschaffen, om de Indianen van den arbeid in den landbouw en mijnwerken te ontheffen of althans te verligten," enz.

De Engelsche geschiedschrijver eobebtson, die dit van herréra overnam, voegt er bij: — «Het plan van las casas werd aangenomen. Kabel V waarborgde een patent aan een' zijner Vlaamsche gunstelingen, met het uitsluitend regt om 4000 negers in Amerika in te voeren. Heeeéba de eenige schrijver, dien eobebtson voorgeeft te volgen, maakt hier evenwel met geen enkel woord gewag van. De misdaad van het eerst den invoer van Afrikaansche slaven in Amerika aanbevolen te hebben, wordt door drie levensbeschrijvers van den kardinaal Ximenes (die zich beroemd maakte door zijn verzet tegen den handel in zijn begin) geweten aan Willem van cbot, heer van Chièvres, een' Vlaamsch edelman, den Gouverneur en opvoeder van kabel, kleinzoon van maximiliaan I, welke cboy zich in Spanje door allerlei knevelarijen en geldafpersingen groote rijkdommen had verworven, zoodat hij in den tijd van 10 jaren meer dan 1,100,000 ducaten naar de Nederlanden overmaakte, waarmede hij vervolgens naar Duitschland vlugte, waar hij in 1521 teWorms overleed. — Met nog twee andere Vlaamsche edelen had de heer van cheëvbes de gemelde monopolie van den slavenhandel verkregen, die zij later voor 25,000 ducaten verkochten, aan eénige Genuesche kooplieden die nu de eersten waren die een' geregelden slavenhandel dreven tusschen Afrika en Amerika.

Wij achten het onnoodig dit punt breeder te behandelen. Eene vertaling van gbegoire's en Défense verscheen in 1803 te Londen bij h. d. symonds.

Dus heeft las casas den slavenhandel niet eens goed-

Sluiten