Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als Portugal en Genua, de Spaansche koloniën en Amerika van negerslaven te voorzien, en wel 48,000 in 10 jaren tijds '), welke handel nu door loüewijk XIV krachtig ondersteund werd; echter had genoemd traktaat vele oorlogen tusschen Engeland en Frankrijk ten gevolge, tot dat de handel in 1784 vrijgegeven werd. In 1711 stond Frankrijk den Assiento aan Engeland af, hetgeen bij de vrede van Utrecht, 1713, door Spanje bekrachtigd werd. Dit verdrag werd door den uitgebarsten oorlog in 1739 wel verbroken, maar bij de vrede van Aken, 1748, kreeg Engekjnd het regt voor 4 jaren terug. In 1750 werd er weder een einde aan gemaakt door de conventie te Madrid, en aan Engeland eene schadeloosstelling verstrekt van 100,000 p. st. en eenige handels voordeden. — Daar Spanje het toch meest aan vreemden overliet zijne koloniën van slaven te voorzien, stelde het in 1784 den slavenhandel geheel vrij. — Van deze vrijheid maakten nogtans de Nederlanders, de Denen en de Zweden weinig of geen gebruik, zij voorzagen slechts hunne koloniën van slaven, en bragten die niet naar de bezittingen van andere natiën over.

Nergens nam de slavenhandel in latere jaren op zulk eene verbazende wijze toe als in de zuidelijkste der Vereenigde staten van Noord-Amerika, en men wil dat land desniettegenstaande als het land der vrijheid bij uitnemendheid hebben beschouwd.

In 1790 bedroeg het aantal slaven in de Unie 697,397. « 1800 » » » » » » 893,041. » 1810 » » » * » » 1,191,864. » 1820 » » » » » » 1,558,064. n 1830 i » » » » » 2,009,043.

1) Voyages du ckevalier dbbmarchaiS dans ia Gvinte. Tom. IV, pag.207.

Sluiten