Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Frankrijk had de omwenteling van 1789vrijheid, gelijkheid en broederschap verkondigd en in 1790 besloot de Nationale vergadering te Parijs, ondanks de hardnekkigste tegenstand der planters, allen slaven in de Fransche koloniën de vrijheid te geven, welke vreugdemare ook onder de slaven op Haïti vernomen werd; — doch de verwezenlijking dier zoo hoog gespannen verwachting bleef uitgesteld; en wie denkt niet met huivering terug aan de bloedige tooneelen die in 1793 op dat eiland zijn voorgevallen. — Napoleon wilde geweld met geweld keeren en een vreesselijk bloedbad volgde, doch geene afschaffing van slavenhandel of slavernij,

In Engeland kwam men tot betere inzigten. In 1806 drong fox op nieuw op de afschaffing van den slavenhandel aan, waartoe eindelijk den 25 Febrüarij 1807 het besluit ook door het h oogerhuis genomen werd, dat met 1 Jannarij 1808 inwerking trad. Erwasalzoo 20 jaren lang een zware strijd gestreden door eene edele philanthropie tegen eigenbelang, despoten, kapitalisten, planters en kooplieden, maar eindelijk toch behaalde het betere beginsel de overwinning.

De Britsehe koning werd thans aangezocht om Amerika en de Europeaansche mogendheden uit te noodigen tot het nemen van een dergelijk besluit; het parlement werd hernieuwd, en vaardigde géstrengere maatregelen en wetten uit tot Wering van den slavenhandel.

In 1810 sloot Engeland een verbond met Brazilië , bij welk handelstraktaat, wel is waar, nog eenige Portugesche havens in Zuid-Amerika voor den slavenhandel geopend bleven, maar de provinciën van la Plata volgden toch eerlang het voorbeeld van Groot-Brittanje. Spanje bleef den slavenhandel nog altijd gedoogen, en Frankrijk speelde eene dubbelzinnige rol; doch in 1814 bewoog lord oastlebeagh, bij de vrede van Pa-

Sluiten