Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijs, koning lodewijk XVIII tot de belofte dien handel af te schaffen, wat hij echter niet deed; doch toen napoleon in 1815 van Elba in Frankrijk terugkeerde, was hij het, die den slavenhandel in de Fransche koloniën afschafte. (Zie: Het leven van WilberfobcE, door uhden, te Groningen, bij w. züidema.)

Na den val van napoleon in 1815, wist Engeland de groote mogendheden van Europa tot medewerking te bewegen, en in 1816 werden er te Londen onderhandelingen aangeknoopt tusschen Oostenrijk, Pruissen, Rusland en Frankrijk, waarbij laatstgenoemd rijk zich op nieuw bepaald voor de afschaffing van den slavenhandel verklaarde.

Spanje en Portugal waren bij de vrede te Weenen genoodzaakt geworden, om van den handel in negers ten noorden der Evenachtslijn af te zien, en in 1817 deed Spanje de belofte aan den slavenhandel eéa einde te zullen maken, en hield woord, waarvoor dit land eene schadeloosstelling bekwam van 400,000 p. st. Portugal volgde dit voorbeeld in 1823 voor de som van 300,000 p. st.

Nederland. Bij besluit van den 10den Junij 1806, werd de slavenhandel van buitenlandschen invoer in onze koloniën door koning Lodewijk verboden. Later sloot onze regering (den i&ea Mei 1818) met Engeland een traktaat tot wering van den slavenhandel, dat den 13<kn Maart 1824 na herziening weder bevestigd werd, en bij de wet van den 20sten November 1818, N°. 19 werd de slavenhandel in de Nederlandsche Koloniën geheel afgeschaft.

In de sedert 1816 nieuw opgerigte republieken van het voormalige Spaansch-Amerika werd de slavenhandel bij doodstraf verboden. Ook Mexico volgde dit voorbeeld. In navolging der Engelschen stichtten de Noord-Amerikanen in 1821 eene kolonie van vrijgela-

Sluiten