Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1845 werd besloten met den koninklijken voorslag om de slaven op het Zweedsche eiland St. Bartholomeus vrij te koopen, waartoe vijf jaren lang 10,000 piasters jaarlijks werden bestemd. — Denemarken heeft de slaven in zijne koloniën (St. Thomas, St. John, St. Croix enz.) in 1847 vrijgelaten en

Nederland, wat doet Nederland? Plannen voordragen, kibbelen en intusschen de slavernij met hand en tand vasthouden; en in onze Westindische koloniën worden zelfs de pogingen der regering, om het lot der slaven te verbeteren, door de baatzucht der slavenhouders tot heden toe geheel verijdeld, terwijl anderen het betwijfelen of de regering de emancipatie, of zelfs de verbetering der bestaande slavenreglementen, wel regt ernstig meent.

Overal bespeurd men vooruitgang en afkeer van de slavernij, niet alleen is de slavenhandel bij den firman des Sultans in dat uitgestrekte rijk verboden, maar de regering is dit ook blijven volhouden, ondanks het feitelijk verzet tegen het grootheerlijk bevelschrift en het gezag der Ottomannische Porte, van de bevolking van Mecca en andere Arabische stammen. (Zie het schrijven uit Konstantinopel van 31 Dec. 1855. aan het Journal des Dêbats).

In de Donau-vorstendommen hebben vele grondbé^ zitters, op den l"ten Januarij 1856, honderden van hunne lijfeigenen vrijgelaten, zonder van de regerinoschadeloosstelling te willen aannemen (zie Prov. Gron. Courant van Donderdag, den 17<ten Januarij 1856, N°. 8). Ook de Hospodar van Wallachije heeft, op het voorbeeld van dien van Moldavië, een ontwerp van wet gemaakt ter afschaffing van de slavernij der Zigeuners. (Gron. Courant van Zondag, den 20s'en Febr. 1856). Rusland schijnt, volgens overeenstemming der dao-blad-

Sluiten