Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Helaas! ja, wij hebben nu Februari) 1856 en de uitkomst heeft dit uitstel inderdaad bewezen.— «Schande over hen" zegt zijne Hooggel. verder, «die aldus tot hiertoe het ontkiemen verijdeld hebben, van wat erin de beweging van 1848 zuiverst en edelst school! Maar het is dan ook te meer noodig, dat het volk van Nederland telkens en telkens op nieuw bepaald worde bij de gruwelen, die nog in naam der Nederlandsche wet, aan gene zijde van den Oceaan dagelijks gepleegd worden, opdat er eene gedurig krachtiger en eindelijk eene onwederstaanbare stemme des volks omhoog rijze, die, althans in dit geval, zeker eene stemme Gods zal zijn."

De vraao- onzer regering moet niet uitsluitend zijn wat voordeel, maar ook wat regt is, dat in 't oog te houden is pligt, en rukt men den pligt van den troon, vragen wij eerst naar ons stoffelijk belang, en dan naar onze pligten, dan begeven wij ons op den weg die ten verderve leidt. Dit is de grondwaarheid, de opperste wet der rede; en de geest, die daarvan niet uitgaat in zijne beschouwingen van menschelijke zaken, is gedoemd tot groote en noodlottige dwalingen. — Wij willen door deze onze redenering niet werken op het gemoed van den slaaf, wij willen hem niet tot verzet tegen zijnen meester aansporen, om den arm voor zijn eeuwig onvervreemdbaar menschenregt op te heffen, dat zoude geen heil aanbrengen, maar allertreurigst in de gevolgen worden. Wij hebben te doen met de vrijen, en het is alleen bij dezen dat wij de belangen van den slaaf willen bepleiten. — De overheid duldt niet dat de slaaf iets voor zich zeiven zal doen ter bekoming zijner vrijheid, en dus zijn wij des te meerverpligtom zijne belangen voor te staan. — Liefde tot uwe naasten en het beginsel om allen regt te doen wedervaren, is het groote gebod van onze godsdienst. Dit voorbij

Sluiten