Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitstel. Maar is hier dan niet periculum in mora ? Daarvan kan ieder lid zich overtuigen, door zich voor te stellen zelf slaaf te zijn."

De Minister van Koloniën, beantwoordde de vorige «sprekers aldus: «Wat aangaat de verbetering van het lot der slaven, hij heeft den loop der zaak opgegeven en zal daar niet veel bijvoegen. Hij heeft toch in zijne inlichtingen terug gegeven, wat door den Gouverneur van Suriname geschreven is. Daaruit blijkt, dat de zaken goed gaan(voor wie?) en dat de overtuiging bestaat, dat de slaven in Suriname met de reglementen bekend zijn, ofschoon hun dan ook geene officiële of mondelinge mededeeling van de reglementen is geschied."

Wanneer den slaven dit niet gezegd is, hoe kunnen zij het dan weten? — lezen of schrijven kunnen de slaven niet, dewijl de eigenaars van slaven bij voortduring eene overdrevene vrees aan den dag leggen om den slaaf daarin onderwijs te laten geven, — een enkele slaaf in de stad Paramaribo mag het als een loopend gerucht gehoord hebben, onder den aanvang: men zegt, men wil, enz. — doch welk vertrouwen kunnen de zoo dikwerf misleidde en teleurgestelde slaven daar aan hechten. Ook de door de Kamer benoemde Commissie, tot onderzoek van het verslag der regering van den staat der Westindische koloniën, zegt: «De Commissie kon zich geen denkbeeld vormen, hoe de slavenbevolking te Suriname kennis kon dragen van de verbeteringen in het reglement, indien die haar noch mondeling zijn medegedeeld, noch in het neger-Engelsch zijn vertaald. De Commissie meent alsnog dat er zekerheid bestaat, dat die verbeteringen niet zijn medegedeeld," — wat inderdaad het geval geweest is, zoo als de Minister heeft moeten erkennen. — Verder vervolgde Z.Exc.

Sluiten