Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Wat aangaat de afstraffingen, erkent hij, dat het getal daarvan groot is, maar het is toch minder dan vroewer en loopt over een uitgestrektgebied. Voor het overige worden zij, die er misbruik van maken door den blaam der publieke opinie getroffen."

Intusschen hebben er nog alleen op het piket van Justitie te Paramaribo, volgens de gegevene inlichtingen van den Gouvernenr van Suriname jaarlijks 300 afstraffingen plaats, en dus dagelijks ééne, behalve nog de huiselijke straffen die de slaven in de stad ondergaan, en hoe weinig beteekent dit in verhouding der dagelijksche afstraffingen, die er op de plantaadjes plaats hebben, geen wonder dat het der bovengenoemde Commissie zonderling voorkwam, — «dat er geene berigten waren ingekomen omtrent het toepassen van straffen op overtredingen van het nieuwe reglement. Zij meende, dat hieromtrent geen gebrek aan kennis behoorde te bestaan, vermits het ter beoordeeling van het lot des slaafs van groot gewigt is te weten, in hoe ver er noodzakelijkheid heeft bestaan, strafbepalingen toe te passen op hen, die misbruik der bij de reglementen verleende bevoegdheid maakten."

Wat den blaam dés publieks betreft, verstokte booswichten trotseren dien blaam; de dief steelt niet alleen, niettegenstaande hem de algemeene verachting ten deel valt, maar ook niettegenstaande de daarop bestaande strafbepalingen, en bestond er geene tuchthuisstraf, geene geldboeten, hoe grootelijks zouden de misdaden en misbruiken niet toenemen; een blaam in de koloniën, wat menschenlievende behandeling der slaven en een zedelijk leven betreft , is van geheel anderen aard, als hier in Europa.

Ten slotte heeft de heer groen, in overleg met den heer van hoëvell eene gemotiveerde orde van den dag vastgesteld, welke vervolgens met goedvinden dier

Sluiten