Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verordeningen, die hij, ter bereiking van die oogmerken, noodig zal oordeelen en kan van hen verder de terugbetaling vorderen der uitgaven, die voor hunne maatschappelijke vestiging zullen worden vereischt."

«Deze onderscheidene stellingen laten zich brengen tot de volgende axiomata:

I. Geene emancipatie van Staatswege zonder voorafgaande schadeloosstelling:

II. Teruggave, zoo veel doenlijk, door de geëmancipeerden aan den Staat van de kosten hunner vrijmaking en maatschappelijke vestiging," enz.

Verder zegt de - Commissie bl. 95; — «van de gansche oppervlakte van Nederlandsch Guyana (2800 vierk. geographische mijlen) is bekend (geëxploreerd) eene oppervlakte van 700 vierk. geographische mijlen. Het gedeelte hiervan, hetwelk ter bebouwing is uitgegeven, bedraagt 30 vierk. geographische mijlen waarvan echter de werkelijk in kuituur gebragte plekken (125,000 Surinaamsche akkers = 4294,83 vierk. Nederlandsche el of bijna 43 vierk. Nederl. roeden), niet meer bedragen dan 10 vierk. geographische mijlen."

Om eerst genoemde oppervlakte te bekomen, moet men eene denkbeeldige Westersche grenslijn op de kaart trekken tot op welke hoogte nog nimmer een blanke is doorgedrongen, en men kan die lijn met evenveel regt iets Zuidelijker als iets Noordelijker trekken, dewijl ze even willekeurig en aanmatigend is als het grondbezit zelf.

Verder zegt de Commissie bl. 94. «Het cijfer der lijfeigenen was in Suriname op 1°. Januarij 1854 als volgt: %—"

Mannen 12,597.

vrouwen 13,155.

kinderen 12,783.

te zamen.,. 38,545.

Sluiten