Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taadje aanwezig, wordt begroot, wordende echter niet hooger gesteld dan op 3,000,000 Ned. ponden en de prijs op ƒ 14 per honderd Ned. ponden (netto)./ 4,200,000.

Aan Melassie en Dram ƒ 400,000.

ƒ 4,600,000.

Hiervan afgetrokken voor de bereiding aan

de centrale fabrieken 1,533,333.

beschikbare baten ƒ 3,066,667.

Baten der Gilden in de stad, bedragende 5531 hoofden waaronder

^ geheel bekwame gildeleden, dagloon 50 Cts. ^ half » » 25 »

■J- geheel onbekwame » » nihil, gerekend op 250 werkdagen 's jaars, bedraagt bij raming ƒ 355,000.

Baten van gemeenten en gilden te zamen . . / 3,411,667.

Afgetrokken voor misrekening, enz » 411,667.

Blijft voor het totaal der baten . . . . . ƒ 3,000,000.

Dejaarlijkschelasten der gemeenten en gilden » 1,288,475.

Jaarlijksch esedent tot kwijting aan de staat van de kosten der emancipatie. . ƒ 1,711,525.

Nog worden door de Commissie de meerdere kosten van het garnizoen, en mindere inkomsten der koloniale kas berekend . » 419,655.

Definitief batig slot per jaar Tf 1,291,870.

De Commissie vermeend alzoo op grond dezer berekeningen, dat de mogelijkheid bestaat om het bestuur over de kolonie Suriname, zonder verhooging van bijdragen uit de Oostindische fondsen, te blijven voeren en deze soms jaarlijks te kunnen bestemmen voor de terug betaling der emancipatie-kosten, geschat op ƒ 15,000,000.

Sluiten