Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal komen, als de regering den weg volgt, door de Staats-Commissie aangewezen."

De Staats-Commissie heeft bijna uitsluitend en alleen op de belangen der planters en andere slavenhouders gezien en, te weinig het oog op die der slaven gevestigd. Het schijnt of zij de regten van den mensch naar diens meer lichte of donkere kleur heeft willen bepalen, waardoor dan ook de regten der zwarten grootelijks miskend geworden zijn. Met even veel regt zouden wij kunnen voorstellen om aan de slavenhouders die in de kolonie Suriname wonen de volle verkoop-waarde hunner slaven tot schadevergoeding te geven, en aan de afwezige eigenaren, doch in Nederland of in eene zijner koloniën wonende, de helft en aan buitenlands wonende eigenaren, hoegenaamd geene. — Hierbij dient men in aanmerking te nemen, dat vele eigenaren van Surinaamsche plantaadjes in Duitschland en andere Europesche staten wonen, en daar de voordeden uit onze koloniën trekken. Overigens stellen zij weinig belang in Nederland en onze overzeesche bezittingen, en het is minder hunne bezorgdheid hoe de negerslaven op hunne plantaadjes behandeld worden, dan wel de hoeveelheid der opbrengst van suiker, koffij, katoen, cacao of andere producten, waarvan zij de winsten in den vreemde verteren. — De Commissie had voorzeker een verdienstelijk werk gedaan, had zij kunnen goedvinden aan haar rapport nog een paar staten te voegen, bevattende opgaven van de namen der plantaadjes en het getal slaven die op de plantaadje werken, en eene andere lijst van eigenaren der particuliere slaven, niet op de plantaadjes werkende, b. v. in deze kolommen af te deelen: Naam des eigenaars, kwaliteit, woonplaats, bezitter van welke plantaadje, product, waaraan gelegen, getal slaven, als:

Sluiten