Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. jongens, beneden 10 jaren; b. meisjes, id. c. mannelijke slaven van 10 tot 50jaren; d. vrouwelijke, id.; e. mannelijke, boven de 50; /. vrouwelijke id.; ^. getal van zieken en gebrekkigen voor den arbeid ongeschikt; totaal der slaven van iedere klasse, qp elke plantaadje, totaal generaal.

Eene dergelijke lijst van particuliere slaven in de stad Paramaribo of op de militaire forten en posten, met opgave van hun beroep, ambacht, huisslaven, enz.

Men moet het oog op aller belangen vestigen, doch eerst en vooral op de lijdende menschheid, op de slaven, en niet uitsluitend op het belang der slavenhouders waaronder zoo vele vreemde grond- en slavenbezitters, zijn. De geheele emancipatie zal naar het voorstel der Commissie, ten koste van de onder onze vlag zwoegende en mishandelde slaven, geschieden, en wel tot een bedrag van 15 millioenen guldens. — Zal Nederland noch de koloniën in dezen iets opofferen, zal alles ten koste der slaven komen, slaven, waaronder grijzen en gebrekkigen die niets bezitten en nooit iets anders van hunne meesters genoten hebben, als eene sobere kost en kleeding, zoo dit laatste dien naam dragen mag, zal men alleen de slaven met zulk eene groote en onbillijke schuldenlast, — want zij zullen ook de gronden, gebouwen en werktuigen moeten betalen — willen bezwaren? — dat toch zoude eene schreeuwende onregtvaardigheid zijn, en daaraan mogen zij, die de voordeelen van den noesten arbeid der slaven in onze koloniën getrokken hebben, zich niet schuldig maken, om bij het vele zweet en bloed ook nog dit offer van den armen slaaf te vragen, om geen harder woord te bezigen, wreed en onbillijk zijn, en men zoude daardoor eene onuitwischbare vlek op het Nederlandsche volk werpen waarover onze nakomelingen zouden blo-

Sluiten