Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doorgebroken „de doodelijke krankheid" van de radicale wanhoop. Maar al is er dus positief in den mensch niets, waaraan Gods genade aansluiten kan, die vertwijfeling, die wanhoop vormt dan toch de invalspoort voor het Woord Gods.

Wij gaan hier nu niet nader op deze specifiek theologische discussies in. Maar wat wij er van vermeldden, is wel voldoende om ons te doen inzien, dat hier heel moeilijke, maar tevens heel belangrijke vragen liggen, die ook met het oog op onze Evangelisatie dringend om een antwoord roepen.

Het Evangelie niet naar den mensch

Als wij een bescheiden poging daartoe gaan wagen, moet daarbij wel zeer nadrukkelijk voorop staan, dat het in het Evangelie gaat om de boodschap van dien God, Die in Zijn openbaring en in Zijn genade de volstrekt Souvereine is en daarom voor het verleenen van die beide hoegenaamd niets in den mensch onderstelt. In verband daarmee moeten wij ook elk spreken van een aanknoopingspunt in den mensch, niet alleen in den positieven, maar ook in den negatieven zin, gelijk b.v. Brunner en Bultmann dat voorstaan, van de hand wijzen. Zij het in nog zoo gecamoufleerden vorm, loopt dat toch altijd uit op een aanpassing van het Evangelie aan de behoeften van den mensch. En het Evangelie is nu eenmaal „niet naar den mensch."

Nog minder gaat het aan, te zoeken naar specifieke aanknoopingspunten in dezen geest bij den modernen mensch. Het Evangelie is de boodschap van den Eeuwige, de prediking van Jezus Christus, Die gisteren en heden en tot in eeuwigheid Dezelfde is. En als zoodanig mist

Sluiten