Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit gevolg, dat men diepen eerbied kreeg voor wat men daar ontdekte en zoo in z'n Evangelieprediking al meer het Evangelie bewust daaraan ging aanpassen Dit modernisme in de Zending heeft funeste gevolgen gehad. De absoluutheid van het Christendom werd hoe langer hoe meer prijsgegeven. Het Evangelie ging wel echt in het volksleven in. Maar het was het volle, zuivere Evangelie niet meer. Daarom mogen wij dankbaar zijn, dat Dr Kraemer in zijn meesterlijk boek over: „De Christelijke boodschap in de niet-Christelijke wereld," een totaal andere richting heeft gewezen. Ook hij voert daar het pleit voor een „adaptatie" (aanpassing) van het Christendom. Maar die adaptatie mag, volgens hem, allerminst het karakter dragen van een zekere tegemoetkoming, waarbij toch wel de relatieve waarde van de buiten-Christelijke religies wordt erkend. Het Evangelie van Christus staat tegenover elke wijsheid, ook tegenover elke religie van den natuurlijken, onwedergeboren mensch als Gods waarheid tegenover onze menschelijke leugen.

Dat mag zeker nooit ons ertoe brengen ons als Christenen boven de anderen te verheffen In onszelf zijn wij niets beter of vromer dan de anderen. Van nature is er, ook onder ons, niemand die verstandig is en niemand, die God zoekt. Maar God heeft, uit genade, aan ons Zijn waarheid geopenbaard. En die waarheid hebben wij eenvoudig te verkondigen en van daaruit alles, wat zich daarvoor niet buigt, als onwaarheid te kwalificeeren. Maar in welken zin mogen wij dan wel van adaptatie spreken? In den zin van vertolking van de waarheid Gods voor den mensch, tot wien het Evangelie uitgaat, en wel zulk een

Sluiten