Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijde en ook in onzen tijd goddeloos is en weigert, zich onder Gods waarheid te buigen. Maar dat mag ons toch nooit verontschuldigen, als wij niet alles hebben gedaan om werkelijk den mensch zoo dicht als het kon te benaderen. God heeft Zich in Christus zoo heel diep tot ons neergebogen. Hij is mensch geworden onder de menschen om de menschen te vinden, daar waar zij waren Dat moet ook óns nopen om de menschen te zoeken, daar waar zij zijn, om ons in te leven in hun vragen en tasten, in hun zoeken en twijfelen,- om met al de overgave der liefde zóó naar hen te luisteren, dat wij straks in staat zijn voor hen verstaanbaar hun de boodschap van Gods genade te prediken.

Wat is de moderne mensch?

Na de overweging van deze noodzakelijk voorafgaande vraag, komen wij nu tot ons eigenlijke onderwerp: wat is dan die moderne mensch? wat zijn de trekken, die hem typeeren? en in hoever kan daarbij van punten van aanraking met het Evangelie gesproken worden? Nu dreigt hier, wat het eerste betreft, direct het gevaar van het schema. D e moderne mensch, dat woord is gauw uitgesproken. Maar waar vindt ge dien? Ih de werkelijkheid is er toch ook hier een schier eindelooze variëteit. Zoodra men hem wil gaan typeeren, komt men soms tot de meest tegenstrijdige formuleeringen. En geen wonder! Want wat den modernen mensch kenmerkt, is o.m. juist een heel sterke polariteit. Zijn innerlijk leven is geen eenheid. Hij is bij uitnemendheid de ontwrichte, de verscheurde mensch, de gespleten persoonlijkheid, „der Mensch im Widerspruch," zooals Brunner het heeft genoemd. Materialisme en

Sluiten