Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het geheel. De religie was, volgens Schleiermacher, een „Sonderprovinz," een afzonderlijke provincie in het menschelijk zieleleven, de sfeer van zijn gemoed, terwijl ze heel zijn overig bestaan ongemoeid liet. En ook in het Methodisme bleef alle aandacht eenzijdig geconcentreerd op „God en de enkele ziel." Evangeliseer en was: zielen winnen En als zoo'n „ziel" gewonnen was, was men tevreden

Maar zoo ontstond in de kringen van het Christendom die jammerlijke levensgedeeldheid, die tal van eerlijke wereldlingen juist met zoo'n innerlijken afkeer vervulde: een vroomheid voor de binnenkamer, maar die niets beteekende voor de vragen van het sociale en politieke en cultureele leven

Daarmee zullen wij als Kerk van Christus in onze Evangelisatie eens en voor altijd moeten breken De mensch van dezen tijd voelt totalitair. Ook het Evangelie moet hem gebracht worden totalitair. En dat niet in de eerste plaats, omdat dat ligt in de lijn van den modernen mensch, maar bovenal omdat dat ligt in de lijn van het Evangelie. Wij hebben in onze dagen te strijden voor een Christelijk totalitarisme. Tegenover de totaal-staten der wereld hebben wij te prediken het Koninkrijk Gods als d e totaal-staat bij uitnemendheid. De menschen van onzen tijd moeten het goed verstaan: Christus neemt geen genoegen, kan geen genoegen nemen met een stukje van ons leven, met onze ziel, met ons gemoed, met onze vrome overpeinzingen Hij wil heerschen over heel ons bestaan: over ons gevoel, maar ook over ons denken, over ons hart, maar ook over ons leven, over ons huwelijk, over ons gezinsleven, over onze zaken Hij wil met alles van ons te

Sluiten