Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken hebben. Hij laat Zich nergens buiten sluiten In ons bidvertrek komt Hij binnen Maar ook in ons slaapvertrek, in onze werkkamer, in ons kantoor, in onze raadszaal. En daarom moeten wij in onze prediking tot den mensch onzer dagen ons ook niet beperken tot stichtelijke vroomheid of vrome stichtelijkheid Onze prediking moet een prediking zijn, die heel het menschenleven, van enkeling en samenleving, trekt in 't licht van het Woord Gods, van Zijn oordeel en Zijn genade; die met het oog op al de levensverhoudingen van Gods wege, althans principieel, ons zegt wat wij moeten doen

Het realisme van den modernen mensch.

Een derde typeerende trek van den mensch onzer dagen is zijn realisme, zijn werkelijkheidszin. In de vorige eeuw vierde algemeen in de wijsbegeerte, maar ook in het gewone levensbesef, het idealisme hoogtij. Over de gewone werkelijkheid, over de realiteit, die men zien en tasten kan, over het leven van eiken dag werd doorgaans met een zekere minachting gesproken Dat was immers de eigenlijke werkelijkheid niet. De eigenlijke werkelijkheid was die, welke in den geest van den mensch bestond, de wereld van het ideƫele. In de wijsbegeerte was dat de geest van het Hegelianisme. En b.v. in de literatuur vond men datzelfde in de Romantiek. De Romanticus was de mensch, die permanent deze lagere wereld, die banale sfeer van het alledaagsche ontvluchtte en zich terugtrok in de wereld van zijn droomen, zijn fantasie. Het was de tijd, dat men zwelgde in lyriek; dat men het leven liet opgaan in stemmingen.

Sluiten