Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En als Dr. Kuyper ons bescliuUigt (Heraut 80 Nov.) van verwarring van «succes en zegen", en ons daarbij toeroept: »Denk slechts aan Mahomed!" Dan zeg ik: hoe hebben we het nu, voor vele anderen ten zegen, maar zelve leven door en bij succes. Denk slechts aan het succes van Mahomed! Was Mahomed dan ook anderen ten » zegen" en genoot hij in eigen kring slechts * succes"? Cumming zou daarenboven zeggen dat men het werk en den raad van Mahomed met »het werk en den raad" der eerste »gescheiden broeders" niet vergeleken mag.

Bij hem toch was alles overeenkomstig den natuurlijken menscb, terwijl bij hen, en daarop is reeds de nadruk gelegd, compleet alles tegen vleesch en bloed was. En Dr. Kuyper erkent dat de Chr. Ger. kerk zelfs ten * zegen" is geweest voor de Herv. kerk; en hg zal ook wel erkennen dat ze ten rijken zegen was voor Amerika, ik bedoel voor de duizende Nederlanders die naar Amerika vertrokken en in Amerika wonen; mij dunkt, hij stemt ook toe dat ze voor een klein deel van Afrika ten » zegen" is geweest. Maar het is toch immers niet zoo als hier volgt ? Als anderen van haar genieten is en heet het >zegen ;" doch wanneer over haar, die zelfs anderen ten zegen was en is, gesproken wordt dan gebruiken we liever het woord »zegen" niet, maar spreken we van >succes" Want, was het zegen dan zou het een sprake Gods tot de consciëntie kunnen worden; maar zoodra wij er succes van maken is het dat niet."

Hoe dit zij; Wanneer hetgeen reeds onder de aandacht werd gebracht goed wordt overwogen, dan, dunkt me, kan ieder begrijpen dat voor óns oor de stem van Gods voorzienig bestuur niet heeft gesproken: »de gescheiden broeders hadden ook moeten blijven."

En ontegenzeggelijk is door de Christenen van alle eeuw erkend en ook uit zeer vele bladzijden der H. Schrift te bewijzen dat er eene sterksprekende, eene veelzeggende draad loopt door de geschiedenis ; gewis, er is een sprake van en door het voorzienig Bestuur van God.

Sluiten