Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten einde evenwel te verstaan wat er door tot ons gesproken wordt, is niet alleen noodig een door den H. Geest ontsloten oog en hart, maar hebben we ook en vóór alles te letten op het gesprokene in de E. Schrift. Want wat God door zgn voorzienig bestunr in het leven roept is en moet zgn de vertolking, de verwezenlijking van dat gesprokene.

Niets is vaster dan het profetisch en apostolisch woord Ons in de H. Schrift gegeven. Daarop moeten we dus acht geven, als de lessen te trekken uit Gods voorzienig Bestuur, worden opgemaakt. De sprake des Woords beheerscht naar de ordening Gods de sprake der Godsregeering. Dat behooren, dat mogen en willen we ook niet uit het oog verliezen.

Maar vergun me, eer we in ons geding de Schrift zelve hooren, de jaren te laten spreken, opdat ook de eeuwen ons ten dezen wetenschap leeren; immei«s de geschiedenis der kerk in het algemeen heeft ook haar woord. En met het oog op het woord dat zij heeft, zeg ik al aanstonds, indien het waar is dat wg > hadden moeten blgven", dan is het, aan de hand van de geschiedenis der afscheiding zeker waar, dat de > afgescheiden broeders" in België, in Frankrgk, in Schotland en Engeland, ook hadden moeten blgven, ja, dat alle vrge kerken in Europa wederrechtelijk bestaan.

De toestand toch van geen der kerken, waarmee de > gescheiden broeders" in genoemde landen en elders overhoop en uit geraakten, was zóo, als de toestand van de Nederl. herv. kerk was en is. Geen dier kerken is zoo krank tot in den wortel als de kerk was en is, die de onzen uitwierp en waarvan wij scheidden.

En daar de Nederl. hervormde Christenen voor die »gescheiden broeders" en hdnne kerken bgna nooit iets anders dan lof en geld over hebben, zoo is er voor ons recht en reden oni te vragen of het bestaansrecht dier kerken door hen ook ontkend wordt, of ook^hadden moetenblgven?

Sluiten