Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondanks ons zeiven foutief? Is onze eerste leeraar, de Cock te Ulrum, niet uitgeworpen om zijn trouw aan Gods woord? Kon en kan men den Heere naar zijn Woord dienen in de Ned. Herv. kerk?

Wel twintigmaal herhaalde onze vader Brummelkamp het woord: Wijs mij in uwe kerk een plek aan waar ik als dienaar des Ooddelijken Woords staan kan, d. w. z.

waar ik den Heere dienen kan naar Zgn woord en

ik zal komen." En ik zeg met hem: ja, wijs mij die plek aan en ik wil komen.

Of, zgn wij het daar niet over eens, dat wij iederen dag, elk uur, in eiken weg, in betrekking tot elke zaak God naar Zijn woord moeten dienen?

Zgn wij het niet eens over de bindende kracht van 's Heeren heilig Woord? Niet eens over de vraag, of we in zekere moeielijke toestanden tijdelijk menschen meer dan en in de plaats van God mogen gehoorzamen? Over de vraag, wanneer er naar onze berekening veel bij kan gewonnen worden, het niet nakomen van Gods uitdrukkelijke geboden al dan niet geoorloofd is ?

Ziet, is dat onverhoopt het geval, dan is het ook uitgemaakt dat wij het niet eens worden.

Immers, naar mijn bescheiden oordeel, is zelfs het in ons opkomen van deze vragen, — zonde. Ze mogen bg Christenen geen vragen van het hart zijn. Als God spreekt moet ons verstand, ons gevoel, moeten onze bedenkingen, onze plannen, onze wil, ja, dan moet, in een woord, alles op zg. Ziende in het gebod en blind in de toekomst, zoo moet het, naar der vaderen leus, in alles en altijd zgn. En wat bij mij, bij u, ofbgwien dan ook, daarvan afwijkt, is, naar Jezus woord, uit den Booze.

Van ganscher harte hoop ik, dat wij en allen die de waarheid in Christus liefhebben, het hierover met elkander volkomen eens zgn. In dat vertrouwen gaan we verder. We toetsen, wijl dit dus alles afdoet, de veroordeelende uitspraak, dat, wij, »ook hadden moeten blgven" aan het heilig Woord des Heeren.

Sluiten