Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat goed is in zijne oogen. Geen dragelijk maatschappelijk leven is denkbaar zonder opzicht en tucht.

Ja ook de vereenigde steden en dorpen, de provinciën en rijken, kunnen bloeien noch blgven bestaan, zoo er geen opzicht en tucht, zoo er geen gezag of handhaving van hetzelve is.

Zelfs geen vereeniging van welken aard, of hoe vrijwillig en toevallig ook in het leven geroepen, kan zonder opzicht en tucht zgn of blgven.

Van een huisgezin zou men geen lid, van het dorp of de stad geen bewoner, van het Rgk geen onderdaan, van de vereeniging geen ingeschrevene wenschen te zgn, bijaldien opzicht en tucht ten eenenmale werden gemist.

Al dezo genoemde kringen nu behooren slechts tot de aardsche bedeeling, ze zgn maar voor dit leven bestemd, terwijl de kerk van Jezus Christus eeuwig is, en in den hemel volmaakt zal gezien worden, Haar kring is de heiligste, de meest aan God gewijde. En zou nu alleen op dezen gewijden grond alles mogen groeien? Mogen en kunnen alleen hier allen, zonder onderscheid, samenwonen ? Of wel, moeten op dit meest heilig gebied, waar geen natuurlgke, maatschappelijke of vaderlandsche band vereenigt, maar waar het geloof, in Christus een, èen lichaam doet zgn, de heiligheden Gods niet het meest teêr, trouw en zuiver gehandhaafd worden?

Gehandhaafd worden, neen, niet slechts door den Heiligen Geest, gelijk zoo velen »etisch-irenische broeders" willen, die nu reeds vijftig jaren en langer van de tucht des Geestes hebben gesproken. Zeg ons, verbastert de kerk daarbg' niet, en komt ze daarbg', als kerk van Christus, niet om, gelgk eenmaal Eli en de zijnen?

Natuurlijk; niet omdat God ons noodig heeft; maar wel, omdat Hg' in elk dier levenskringen ons wil gebruiken.

Niet waar, toen Adam het verbond der werken verbroken had, had hg de belofte des verbonds verbeurd en

Sluiten