Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gewis, opzicht en tucht had de 0. Testam. kerk. — Indien er verschil is dan kan dat alleen loopen over Je vraag: of ook de kerk uitroeien moest, hen die het verbond badden verbroken. De ziel zal uit hare volken uitgeroeid worden, ziet, dat staat er met zoovele woorden en zoo herhaaldelijk.

En of uit kracht der geheel eënige verhouding het toen de Heere God deed door een bijzonder oordeel, dan wel de staat, die geheel één was met de kerk, of, dat het meer het particuliere werk was der kerk, hoe dat zij, dit is zeker, het moest plaats hebben. En wat toen moest plaats hebben, moet nog gebeuren, en nu onbetwistbaar door de kerk.

Luider en krachtiger wordt van het gezag in de kerk wel geen gewag gemaakt dan in Jezus woord tot de Apostelen: »Zoo wat gij op aarde binden zult, zal in den hemel gebonden zgn, en zoo wat gij op aarde ontbinden zult, zal in den hemel ontbonden zgn." Op eene andere plaats is het: »Weidt de kudde Gods die onder u is, hebbende opzicht daarover.

God heeft er sommigen in de gemeente gesteld voor de regeering, lezen we in Cor. 12 : 8. En onze randteekenaren, die bij deze plaats naar Rom. J2 : 8 henen wijzen, waar van > voorstanders" gesproken wordt, teekenen daaraan : »iemand die over anderen gesteldis; waardoor verstaan kunnen worden de ouderlingen, die met de Herders opzicht hebben over de gemeente, om dezelve te regeeren, en in Ckristelijken vrede en discipline te houden."

»De ouderlingen, die wel regeeren, zullen dubbele eere waardig geacht worden," zegt ons de Heere bij 1 Tim. 5 : 17.

Dat niet alleen opzicht en tucht moet uitgeoefend worden in het huisgezin, maar dat de Heere ook aan en voor zijne gemeente mannen tot opzieners en regeerders heeft gegeven, wordt ook al nog zoo duidelijk uitgesproken in Tim. 3:5: waar gevraagd wordt: »Zoo iemand zgn

Sluiten