Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigen huis niet regeert, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen?" Voor de gemeente moet dus door regeering niet minder zorg worden gedragen dan voor eigen huis. De »opziener moet scherpelgk bestraffen" (Tit. 1 : 13). Hg mag niet eigenzinnig zgn." (1 Tim. 3 • 4 ) En dat nu is hg zeker niet het minst wanneer, hg' onder het gezag des Goddelgken Woords zich niet buigt, dat onder allerlei voorwendselen niet handhaaft, wanneer hij, - al getuigt de Geest van handeling tot handeling dat banden en verdrukkingen aanstaande zgn, _ nog iets dierbaar acht boven en ten koste der woorden en geboden Gods. En het moet niet alleen bg woorden blgven, maar soms tot ontzegging van rechten overgaan; want het is: >met de zoodamgen zult hij niet eten." Ja, tot geheele uitroeiing, tot royeenng, tot afsnijding moet de gemeente naar Gods heilig woord soms overgaan. Het Goddelgk bevel luidt: »Een kettersch mensch verwerp na de eerste en tweede vermaning: En: »doet dezen booze uit uw midden weg." Terwgl ons verheerlgkt Hoofd, onze Heere Jezus Christus, zegt in betrekking tot degenen die naar vermaningen met hooren - 72 zij u tot een heiden en tollenaar:' En dat alles nu wordt niet tot den staat, evenmin door God tot God «esproken of aan Zich opgedragen; maar tot en aan de gemeente en hare opzieners, wordt dit alles gezegd en

geboden. , ,, T

Voor en tot haar en hèn zgn deze woorden Gods t ls daarom: »Ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zoo wat gg zult binden op de aarde, aal in de hemelen gebonden zgn. En zoo wat gg ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zgn.

En wanneer de gemeente met hare opzieners, om welke reden dan ook, nalaat te doen, wat de Heere met het ooe op leer en leven der gemeenteleden geboden heett, dan komt Gods heilig ongenoegen over de gemeente en hare opzieners; want dan zondigen ook zij ; helaas 1 dan doen ze mêe.

Sluiten