Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En als we nu hooren wat de Geest tot de gemeente zegt, dan is op grond van het reeds aangehaalde en van nog zooveel meer het volgende ontegenzeggelgk :

Ten le dat de Heere zegt, dat er opzicht en tucht moet zgn, zal de gemeente als gemeente des Heeren blgven bestaan; ten 2e. dat Hg* uitdrukkelijk aan de gemeente de uitoefening daarvan door hare opzieners heeft opgedragen; ten 8e. dat opzicht en tucht moeten gaan over belgdenis en leven en dientengevolge gewaakt moet worden met het oog op het binnenkomen aan den ingang der poorte, en ook over allen die binnen zgn, wgl degenen, die het geloof verloochenen, of publiekelijk zondigen scherpelijk bestraft en zoo ze daarnaar niet hooren, uit het midden moeten worden weggedaan; ten 4e, dat de Heere, zonder eenige reden ter verschooning aan te geven of toe te laten handhaving en naleving eischt, dewijl Hg Heer en Koning is in zijne Kerk; alsmede omdat het in overeenstemming is met het waarachtig belang der gemeente en ook nog kan verstrekken tot bekeering en behoudenis van zuTke kettersche of goddelooze leden ; ten 5* dat Hij, de Heere, zélf zulke verloochenaars van Zijnen Naam of vertreders Zijner geboden straffen zal, indien de gemeente het verzuimt, doch dat dan ook over degeheele gemeente Zgn toorn wordt verwekt, en Hij, de Heere, zoo ze zich niet haastelgk bekeert, als gemeente Gods, wegdoen zal.

Dat de H. Geest dit alles zegt heeft de Christelijke kerk dan ook al de eeuwen door erkend en beleden.

En onder de gereformeerden kan er daarover, dunkt me, geen verschil zgn; immers, zoo duidelijk spreekt de gereformeerde kerk zich ten dezen opzichte iu hare belijdenisschriften uit. In hare »Belgdenisse des geloofs", art. 29, zegt ze: »de valsche kerk schrijft zich en haren ordinantiën meer macht en autoriteit toe dan den woorde Gods, en zij wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen." Allen dus die metterdaad, want dat zegt voor God en menschen nog mèer dan met woorden, allen

Sluiten