Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeniguitbeding of eenige consideratie, waarvan men trouwens in het heilige niet weet of weten mag, is het antwoord alleenlijk : Neen. Hoort: » De Christelijke kerk is schuldig, naar de ordening Christi en Zijner Apostelen, dezulken, (totdat zij betering huns levens bewijzen) door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten" En art. 32 der geloofsbelijdenis zegt: »Om eendracht en eenigheid te voeden en te bewaren en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods wordt ook geeischt de excommunicatie ofte de ban. Bij vernieuwing klaren wijn !

Niet waar, we hooren en zien, dat de gereformeerde kerk belijdt dat naar den woorde Gods opzicht en tucht moet plaats hebben ; we vernemen ook aan wie de uitvoering is toevertrouwd ; alsmede op welke pèrsonen de tucht moet worden toegepast; en eindelijk, hoever deze zich ten slotte wel moet uitstrekken. En wat naar Godes heilig woord het geval is en te wachten staat, indien men daaraan niet de hand houdt, maar daarin verzuim pleegt, zegt onze catechismus in zgn antwoord op de 82e vraag. Het is daar: >Als men toelaat, die zich met hun bekentenis en leven als ongeloovige en goddelooze menschen aanstellen, wordt het verbond Gods ontheiligd en Zijn toorn over de gansche gemeente verwekt.

Ziedaar, wat naar gereformeerd belijden de Christelijke kerk volgens Gods heilig woord schuldig is.

Tusschen gereformeerden behoort dat alzoo vast te staan. Daarover kan en mag geen verschil zijn.

En nu mag, krachtens het Christelijk beginsel en volgens de beginselen van het gereformeerde kerkrecht het kerkrecht nooit of nimmer heerschen over de H. Schrift en de belgdenis ; het moet daaraan ondergeschikt, daaruit gedistilleerd ; dientengevolge daarmeê in overeenstemming zijn.

Wanneer alzoo Dr. Kuyper, onder het aloude gereformeerde kerkrecht ooit iets vinden mocht, dat ten dezen niet accoord bevonden wordt, dan zal hg het, naar we vertrouwen, als de dienstmaagd, die hier niet erven mag met den Zoon der vrge, uitwerpen.

Sluiten