Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In gelgken geest zal deze, onze hooggeschatte hroeder benevens zgn ambtgenoot, onze zeer gewaardeerde DrRutgers, handelen, indien zij in de geschiedenis der vaderlandsche kerk, of van welke kerk dan ook, episoden, lessen, of praktijken aantreffen, die ten dezen afwijken van de H. Schrift en de belijdenis. Alleen daar kan en mag de geschiedenis, kunnen hare lessen en praktijken ons ten voorbeeld zgn en door ons gevolgd worden, waar ze is of zijn naar den Woorde Gods en naar de belgdenis op het Woord gegrond.

Er wordt wel eens gezegd, alsof daarmede de zaak afgedaan ware, zoo hebben toen en toen onze vaderen gedaan.

't is in de eerste plaats, of in laatste instantie, zoo men wil, de vraag of zij handelden naar Schrift en belgdenis. Vraagt men daar niet naar, dan maakt men hen, ondanks zichzelven tot zijn God en hun doen en laten tot levensregel.

Daar nu komt elk waar Christen tegen op. De geschiedenis, die ons het doen en laten der menschen leert kennen, was en is, op zgn best genomen, altijd de onvolkoraene verwezenlijking van hetgeen God in Zijn Woord eischt en de belgdenis uitspreekt, 't Is daarom dat we op haar terrein voorzichtig moeten zgn. Hier liggen voetangels en klemmen!

Eu dat dit, in de praktijk, ook der Vaderlandsche kerk te wachten is, profeteert ons reeds de wijze van haar ontstaan en hare verhouding tot den Staat. Door dat zij door de hulp van den machtigen Arm ontstaan is, had zij al dadelijk tweeƫrlei dat van achteren minder gunstig voor haar bleek. Ten eerste gingen geheele gemeenten, meer dan eens met haren pastoor aan het hoofd, om, en werden gereformeerd. Dientengevolge was het remonstrantisme in plaats van het romanisme zoo spoedig aan het woord. En zweeg het, gedwongen door Maurits macht; onder prins Frederik ging het alweer zachtaan meepraten. En daar de meeste remonstranten, maar nu onder den naam van rationalisten

Sluiten