Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de kringen van de grooten der aarde gevonden werden, was er, vooral met het oog op de verhouding, waarin Kerk en Staat tot elkander stonden, o zooveel noodig om overeenkomstig Gods Woord en de belgdenis der kerk te handelen*

Ach, zoo menigmaal was het noodig, doch, naar ik weet, levert de geschiedenis van.de gehèele Christelijke kerk maar èen voorbeeld, dat men zelfs een Koning, ja een Keizer, niet ontzag, maar hem onder de tucht stelde. Waar men echter de grooten der aarde ontziet of moet ontzien, gelgk in de Vaderlandsche kerk het geval was, daar zgn de opzieners verlamd, dewijl hun eigen geweten zegt en ook het volk zich bewust is, dat in de kerk van Christus allen gelgk staan.

Geen wonder dan ook dat reeds Lodesteijn, Voetius en Teelink ten huize van en mèt Anna Maria Schuurman zoo menigmaal spraken over den treurigen toestand der kerk en over de middelen tot en de uitzichten op haar herstel.

Ten spgt van genoemde wereldberoemde vrouw ontbrak toen reeds de moed en de kracht tot doortastend handelen. Zij, die dien moed vatten, werden ook al in dien tijd uitgeworpen. Ten minste, wat men ook van de Labadie kan zeggen, welke fouten men hem ook kan aanwgzen, tegenover den predikant Wolzogen, die de Rede boven de Schrift stelde, en — gehandhaafd werd door de kerkelijke besturen, had hij gelijk. Natuurlgk, zg die niet handelend optraden, hadden niets te vreezen. Doch daar toestanden, waarin we zgn,. kringen, waarin we gaarne blgven, posities, die we ongaarne verliezen onzen blik wel eens kunnen benevelen en onze beschouwingen, al is het maar een weinigje, kunnen ombuigen, zoo moeten we geheel nuchter het kerkrecht en de handelingen uit dien tijd toetsen aan Schrift en belgdenis. Ja, dit is in elk geval plicht. Het kan niet anders zou ik zeggen, of we zgn het ook hierin met elkander eens. Hierover genoeg dus. En wat in betrekking tot opzicht en tucht naar de H. Schrift en de belgdenis moet geschieden, is gebleken; en dat kerkrecht of

Sluiten