Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier toont te gevoelen, dat zij niet als leden aannemen en tot het heilig • avondmaal en al de voorrechten der kerk toelaten mag >die zich met hun bekentenis en leven als ongeloovigen aanstellen;" immers niemand van de leden des kerkeraads wil bij de aanneming der moderne predikanten assisteeren, en noodzaakt hen alzoo naar elders te gaan. Doch nu moéten ze, volgens synodale wetgeving, wanneer deze aannemelingen als aangenomen leden der kerk van Veere terugkomen, hen inschrijven, tot het heilig avondmaal tot den heiligen doop, ja tot al de voorrechten der kerk toelaten, 'tls niet de vraag door welke deur dezulken inkomen; door die van het koorkerkhof of die van Veere; maar wel öf ze inkomen. Niet langs de naaste deur inkomen laten; maar toch inkomen, aanzitten, doopen laten enz. staat in de welbekende verhouding tot elkander als mug en kemel. God zegt: Ontvangt ze niet in uw huis, hebt er geen gemeenschap meê, en de belgdenis spreekt als het geloof der kerk évenzoo. En nu kan men niet anders dan van tweeën éen: God of de menschen, de wetten van den Koning en Heer der kerk of die der synode gehoorzamen. En niet uit toegevendheid tegenover de Synode, maar omdat men weet dat men er niet blijven kan, indien men God en Jezus gehoorzaamt, gehoorzaamt men de menschen die de synode uitmaken.

Is het niet bedroevend? En dan zegt en schrgft men nog : >Onze gescheiden broeders hadden ook moeten blgven."— We vragen: En dan insgelijks moeten handelen?

Durft Gij dat, met den Bijbel voor ü, ons aanraden? Zegt Gg: »Neén maar moeten blgven en dan getrouw zijn aan Gods Woord en het geloof der gereformeerde kerk." Maar, mijne Vrienden ! >blijven' en »getrouw zijn", Gg weet dat tóch ook wel, is reeds lang onmogelijk gemaakt. Wij moesten en Gij moet kiezen tusschen die twee. En dat komt niet alleen uit bij het op- en aannemen in de gemeente, maar gedurig, iederen dag en iedere week.

Sluiten