Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen", wil ontegenzeggelijk en onbetwistbaar zeggen : >Zal men hen het recht, om te komen, laten." Immers daarna zegt de catechismus, dat men dezulken >de sacramenten verbieden, en door de sleutelen van het hemelrijk, na menigmaal broederlijk vermaand te zjjn, uit den rijke Christi sluiten zal." Naar Gods Woord en de gereformeerde leer moet Gij ze dus door toepassing der Goddelijke Tucht het recht, om te komen, benemen. En als nu weldra te dezer stede en op meer andere plaatsen de laatste moderne predikant gestorven of zal weggegaan zjjn, zullen er nog veel meer dergenen, »die zich met hun bekentenis en leven als ongelooviga menschen aanstellen," althans het sacrament des doops voor hunne kinderen, maar ook nog wel het avondmaal komen ontvangen.

En nu houde men wel in het oog dat de kinderen in de ouders begrepen en volgens Gods woord en onze belijdenis alleen recht op den doop hebben, als en omdat hunne ouders bondelingen zijn.

Bjj den doop ontvangen mitsdien ook de ouders in en met hunne kinderen, zoowel als bij het avondmaal voor zichzelven, het teeken en zegel des verbonds.

In Naam nu van ■ den Drieëenigen God, van Vader, Zoon en H. Geest, te verzegelen dat, degenen die zich met hun bekentenis en leven als > ongeloovige en goddelooze menschen aanstellen," deelgenooten zjjn van Zijne beloften, van Zijne gunst en gemeenschap; dat Hij aan hèn en aan hun ziad Zijn woord en belofte heeft verpand — geloof me, ik vermag niet de onheiligheid van zulk een daad in het licht te stellen.

God beware er mij en ieder Zijner knechten voor ! Ja, ook U, geliefde broeders !

En toch, hoe onheilig dit ook is, dat moét men, als men wil »blijven'' : want de Synode gaf leer- en belijdenis" vrijheid en dientengevolge recht op de Sacramenten. Indien men in Gods driemaal heiligen Naam niet kan, niet durft, niet wil verzegelen, dat de Drieëenige God ook

Sluiten