Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan hen Zijne beloften en gemeenschap geeft, die Rem en Christus verwerpen; indien men dat niet durft bestaan, wat dan volgt, heeft de geschiedenis, reeds meer dan eenmaal, geleerd. Men móet dat durven bestaan in de Herv. Kerk. En desalniettemin, gaat bet vaak van mond tot mond: »Onze gescheiden broeders hadden óok moeten blgven."

» Moeten blgven" om zich even publiekelgk aan de

heiligheden Gods bij uitnemendheid schuldig te maken?

Maar, waar ik mij, met het oog op de tegenstanders, zoo kras heb uitgedrukt, daar gelieven zg, die de onfeilbare Schrift niet gelooven, te dezer stede en elders, niet van de gedachte uit te gaan dat wg menschenhaters zijn. Zg gelieven in het oog te houden dat het in de quaestie, die mij schrgven doet, niet gaat over het in vrede en liefde samenwonen in het ouderlijke huis, in het dorp, de stad of het land; maar wél over het samenwonen en leven in het midden van de gemeente van onzen Heere Jezus Christus.

Ja, de mannen, der zake kundig, uit de ni«<-geloovigen durf ik, zoo goed als Dr. Kuyper dat wel tegenover Dr. Bronsveld heeft gedaan, in ons geding oproepen, dus zelfs hén vragen of degenen, die gelooven dat de geheele Bijbel Woord van God voor ons is, en voor wie de aloude formulieren de uitdrukking van hun geloof zgn, dus naar gereformeerd belgden, wel mögen doen, wat men in de Herv. Kerk moet doen en ook metterdaad durft bestaan. Deze mannen, dunkt me, zullen zeiven toestemmen dat Paulus en Calvijn in het onderhavig geval, zich niet minder kras zouden hebben uitgedrukt.

Hoe dit zg; ik zou nog meer in het bijzonder in het licht kunnen stellen dat men, in strijd met Gods heilig Woord en onze geloofsbelijdenis, de intiemste gemeenschap vaak oefenen m&et met de ongeloovigen.

Ik zou er nog op kunnen wgzen dat men in de Ned. Herv. kerk, hetzg bg rechtstreeksche of getrapte verkiezing, de opzieners der gemeente mede kiezen laat door hen,

Sluiten